EMAS III

Europa-parlamentets og rådets forordning om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsordning for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS) og om opphevelse af forordning (EF) nr 761/2001 og kommisjonens beslutning 2001/681/EF og 2006/193 EF...

Regulation (EC)No 1221/2009 of the European Parlament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMSA), repealing Regulation l(EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt av Rådet 25. November 2009 og publisert i Official journal den 22. desember 2009. Den trådde i kraft i EU den 11. januar 2010. Rettsakten er behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 16. juni 2010. Rettsakten er funnet akseptabel og relevant for Norge
                

Sammendrag og innhold: Europaparlamentet og Rådets forordning om organisasjoners frivillig deltagelse i en fellesskapsordning for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS) er revidert og vedtatt som ny EMAS-forordning (EMAS III). EMAS III erstatter og opphever tidligere forordning (EF) nr 761/2001 (EMAS II) som er tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 2fa. Målet med revisjonen er å øke anvendelsen av EMAS som et viktig instrument i handlingsplanen for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk. EMAS har som formål å få en vedvarende forbedring av organisasjoners miljøinnsats gjennom innføring av miljøledelsessystem og miljørevisjon i de organisasjoner som deltar. Organisasjonene skal offentliggjøre rapporter om miljøprestasjoner og bærekraftig utvikling, attestert av uavhengig organ (tredjepartsertifisering).   Nærmere om innholdet: EMAS III inneholder mange av de samme elementene som EMAS II, men er bygget opp på en annen måte. På følgende områder er det vesentlige endringer:

 • Foretak utenfor EU/EØS kan registreres (Global EMAS).  
 • registrering for virksomheter som har flere virksomheter/lokaliteter i ett eller flere land.  
 • større vekt på overholdelse av myndighetspålagte krav.     
 • Små- og mellomstore virksomheter kan få forlenget registreringssyklus fra tre til fem år, og godkjent miljørapport til registreringsorganet kan omhandle en periode på ett år til opp til to år under visse forutsetninger.   
 • Nytt og forenklet krav til bruk av logo, blant annet skal den ikke brukes slik at den kan forveksles med miljømerking.
 • Det er lagt mer vekt på å følge opp virksomhetene og suspendere eller stryke dem ved brudd på forutsetningene (særlig lovpålagte miljøkrav).   Rettsaktens krav til EØS-landene er noe skjerpet og utvidet i forhold til EMAS II. Landene skal etablere et system for å sikre at informasjon og assistanse vedrørende lovpålagt miljøkrav som gjelder for virksomheten kan formidles til de organisasjoner som etterspør dette (registreringsorganer, akkrediteringsorganer, miljøsertifisører). Det må kunne gis informasjon om:
  -regulerte miljøkrav til virksomheten
  -identifisering av alle myndigheter som forvalter slike miljøkrav
  -informasjon om at virksomhetene overholder det lovpålagte miljøregelverket
  -etablere nødvendige kontakter med slike myndigheter Medlemslandene må sikre at organisasjonen som skal utføre dette, har nødvendig kompetanse og kapasitet med ressurser, både økonomisk og personalmessig. Landene skal lage en årlig plan som tar for seg områder, aktiviteter og initiativer for å fremme EMAS generelt og bidra til at virksomhetene går for EMAS-registrering. Landene skal også i samarbeid med blant annet industriforeninger, forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner, handelsforeninger og andre lokale organisasjoner arbeide for å fremme registrering i EMAS-registret. Medlemsstatene er gitt en frist på 6 måneder etter forordningens ikrafttreden til å endre de prosedyrer som akkrediteringsorganene og registreringsorganene følger, slik at de stemmer overens med de relevante bestemmelser i denne forordningen. Merknader
  Forordningen er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 om miljø. Gjeldende norsk lovgivning på området er hjemlet i lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 c og forskrift av 21. mars 2003 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).  Rettsakten må implementeres i medhold av forurensningsloven § 52 c som en ny forskrift. EMAS III må erstatte og oppheve den tidligere EMAS-forskriften.    Administrative konsekvenserForordningen innebærer at EMAS-organisasjoner eller/og -områder fra land utenfor Norge kan registreres i det norske EMAS-registeret (Global EMAS).Dette innebærer sterkere grad av myndighetspåvirkning for så vidt gjelder promotion av ordningen, men også dette kun marginalt i forhold til tidligere. Klima og forurensingsdirektoratet har rollen med å sikre informasjon og assistanse i henhold til dagens forordning. Denne rollen utøves slik EMAS III legger opp til. Det er imidlertid behov for å trekke Fylkesmannen sterkere inn i dette arbeidet, da de forvalter mange virksomheter som kan være aktuelle å registrere i et EMAS-register.   Økonomiske konsekvenser Rettsakten vil ikke få økonomiske konsekvenser (dvs økte byrder) av betydning verken for private virksomheter eller for offentlige myndigheter. 

  Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø og funnet EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

I prosessen er det fortløpende vurdert om det antas at noen av revisjonspunktene eventuelt kunne være i strid med norske, politiske interesser. Det er vurdert at revisjonen av ordningen er i samsvar med norske interesser.  Revisjonen er vurdert ikke å berøre forholdet til andre internasjonale forpliktelser.  Rettsakten anses som et godt redskap for en bærekraftig utvikling og vurderes som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)0402
Rettsaktnr.: 1221/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2010
Frist returnering standardskjema: 16.06.2010
Dato returnert standardskjema: 16.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker