Utfyllende bestemmelser til CSDR om rapportering av internoppgjør

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder som videre spesifiserer innholdet i rapportering av internoppgjør

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/391 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the content of the reporting on internalised settlements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om rapporteringen fra foretak som foretar internoppgjør til tilsynsmyndighetene. Formålet er blant annet å gi tilsynsmyndighetene en god oversikt over omfanget av internoppgjør.

Merknader

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den antakelig gjennomføres som forskrift til verdipapirregisterloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) må etablere nye oppfølgingsrutiner.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/391/EU
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32017R0391

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2016
Frist returnering standardskjema: 06.03.2016
Dato returnert standardskjema: 16.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen