Høring – utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for overtredelsesgebyr mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2017

Vår ref.: 15/3591 FMA

Finansdepartementet sender med dette på høring tre høringsnotater utarbeidet av Finanstilsynet på oppdrag fra departementet:

  • Gjennomføring av kommisjonsforordninger som utfyller forordning (EU) nr.    909/2014 (CSDR, forordning om forbedring av verdipapiroppgjøret og om verdipapirregistre) i norsk rett
  • Rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov
  • Rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven.

Departementet viser til at EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. juni 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens 
avdelingsdirektør

Regjeringsadvokaten
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Olje- og energidepartementet
Datatilsynet
ØKOKRIM
Verdipapirsentralen
NOS Clearing ASA
Skattebetalerforeningen
Oslo børs
Finanstilsynet
Norges Bank
Kommunalbanken Norge
Norske finansanalytikeres forening
Nordic Trustee
Norsk Kapitalforvalterforening
Verdipapirforetakenes Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Folketrygdfondet
Aksjonærforeningen i Norge
Direktoratet for økonomistyring
Finansforbundet
Skattedirektoratet
Bedriftsforbundet
Norges Juristforbund
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Den norske advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Personskadeforbundet LTN
Finansieringsselskapenes forening
Pensjonskasseforeningen
Finans Norge
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes forening
Nasdaq OMX Oslo ASA
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
The Nordic Association of Marine Insurers
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statens Pensjonskasse
Universitetet i Oslo
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Forbrukerombudet
Nordic Association of Electricity Traders
Regelrådet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Norges handelshøyskole
Konkurransetilsynet
Småbedriftsforbundet
Skatterevisorenes Forening
Brønnøysundregistrene
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet