Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bærekraftig finans - offentligjøring om investeringer og risiko

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) om offentliggjøring av opplysninger om bærekraftige investeringer og bærekraftrisiko, og om endring av direktiv (EU) 2016/2341

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Kommisjonens forslag er til politisk behandling i Rådet og Parlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med forslag til regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger knyttet til samfunnsansvar (ESG - Environmental-Social-Governance). 

Om forordning om gjennomsiktighet knyttet til bærekraftige investeringer og risiko

Forordningen gir regler om hvordan det i rådgivnings- og beslutningsprosessen skal sørges for gjennomsiktighet om hvordan ulike investeringer er bærekraftige.

Finansmarkedsaktører og forsikringsformidlere av (IBIPs - Investment Based Insurance Products) skal på sine nettsider publisere skriftlig policy om hvordan risikoer knyttet til bærekraft er integrert i beslutningsprosessene for investeringer. De skal også beskrive sine mål for bærekraftige investeringer og informere om metoder som er brukt for å måle hvordan produktet er bærekraftig.

Aktørene skal også, før kontrakt inngås, informere om hvordan bærekraft er integrert i beslutninger om investeringer, og hvorvidt risikoer knyttet til bærekraft forventes å ha konsekvenser for avkastning. De skal informere om hvordan markedsaktørens avlønning er i forhold til risiko knyttet til bærekraft og i forhold til mål om bærekraft. Det gis nærmere regler om hvordan informasjonen skal formidles, innefor rammen av det ulike sektorregelverket. Før kontrakt inngås, skal det også gis informasjon om hvordan/hvorfor investeringer anses å være bærekraftige.

Når en finansmarkedsaktør/forsikringsformidler tilbyr bærekraftige finansprodukter, skal de i sine periodiske rapporter beskrive hvordan produktet bidrar til bærekraft. Dette skal gjøres med bruk av og henvisning til relevante indikatorer, eller ved sammenligning med en eventuell index, som foretaket kan velge å bruke. Det gis nærmere regler for hvordan dette skal oppgis i periodiske rapporter, innenfor rammen av sektorregelverket.

EUs finanstilsynsmyndigheter kan foreslå utfyllende bestemmelser, i form av tekniske standarder, for å standardisere formidling av informasjon om bærekraftige investeringer.

Forslaget omfatter forslag om å endre IORP, slik at blant annet "Prudent person"-reglene vil omfatte vurdering av såkalte ESG-risikoer (environmental, social, governance risks).

Merknader

Rettslige konsekvenser

En eventuell fremtidig EU-forordning som tas inn i EØS-avtalen, vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov. Hvorvidtd det vil være en egen lov, eller om den innarbeides i allarede eksisterende lov, er ikke vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppfølging av regelverket vil ha økonomiske og adminsitrative konsekvenser for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forslaget EØS-relevant og akseptabelt. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)354
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen