Bærekraftig finans - offentligjøring om investeringer og risiko

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren

Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial sector

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Reglene er vedtatt og gjelder i EU fra 21. mars 2021. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger knyttet til samfunnsansvar (ESG - Environmental-Social-Governance).

Nærmere om pliktene som følger av forordningen

Forordningen pålegger en rekke finansaktører som tilbyr finansielle tjenester gjennomsiktighet om hvordan de integrerer bærekraftsrisiko, og hvordan de integrerer vurderingen av evt. negative bærekraftsvirkninger deres investeringsprosesser og beslutninger har.

Forordningen har definert følgende aktører som finansaktører som er underlagt forordningen:

 • Forsikringsselskaper som tilbyr forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIP)
 • Verdipapirforetak som tilbyr porteføljeforvaltning
 • Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser (IORP)
 • Produsent av pensjonsprodukter
 • Forvalter av alternative investeringsfond
 • Tilbyder av paneuropeiske personlige pensjonsprodukter (PEPP-produkt)
 • Forvaltere av EuVECA fond og EuSEF fond
 • Forvaltningsselskap for verdipapirfond (UCITS)
 • Kredittinstitusjon som yter porteføljeforvaltning

Forordningen har som hensikt å redusere informasjonsasymmetrien mellom finansmarkedsaktører og sluttinvestorer om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i beslutningsprosessene og ev. negative effekter av investeringsbeslutningene har på bærekraft, og markedsføringen av miljømessige og/eller sosiale karakteristikker som blir presentert investorene.

Finansmarkedsaktører skal på sine nettsider publisere retningslinjer/policy om hvordan bærekraftsrisiko integreres i beslutningsprosessene for investeringer. De skal også beskrive sine mål for bærekraftige investeringer og informere om metoder som er brukt for å måle hvordan produktet er bærekraftig.

Aktørene skal også, før kontrakt med investorene inngås, informere om hvordan bærekraft er integrert i beslutninger om investeringer, og hvorvidt risikoer knyttet til bærekraft forventes å ha konsekvenser for avkastning. For de tilfeller at et finansielt produkt blir markedsført som miljøvennlig eller sosialt, skal det på forhånd informeres om på hvilken måte produktet lever opp til en slik karakteristikk og informeres om eventuelle relevante indekser dersom det blir benyttet. De skal informere om hvordan markedsaktørens avlønning er i forhold til risiko knyttet til bærekraft og til mål om bærekraft. Det gis nærmere regler om hvordan informasjonen skal formidles, innenfor rammen av det ulike sektorregelverket.

Når en finansmarkedsaktør/forsikringsformidler tilbyr bærekraftige finansprodukter, skal de i sine periodiske rapporter beskrive hvordan produktet bidrar til bærekraft. Dette skal gjøres med bruk av og henvisning til relevante indikatorer, eller ved sammenligning med en eventuell relevant indeks, som foretaket kan velge å bruke. Det gis nærmere regler for hvordan dette skal oppgis i periodiske rapporter, innenfor rammen av sektorregelverket.

EUs finanstilsynsmyndigheter kan foreslå utfyllende bestemmelser, i form av tekniske standarder, for å standardisere formidling av informasjon om bærekraftige investeringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen krever endringer i norsk rett. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) foreslått å gjennomføre forordningen ved inkorporasjon i en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer.

Øk. og adm. konsekvenser

En rekke aktører blir gjennom offentliggjøringsforordningen underlagt nye krav og rapporteringsplikter. Kravene etter forordningen er omfattende og detaljerte, og antas å medføre en ikke ubetydelig ressursbruk for foretakene. Foretakene vil måtte endre sin praksis på flere områder, og det antas at særlig dokumentasjonen som skal gis til investorer før avtaleinngåelse vil måtte forbedres og revideres hyppigere. De økonomiske og administrative konsekvensene for aktørene vil imidlertid avhenge av om de allerede tar hensyn til bærekraftsfaktorer i sin virksomhet.

Finanstilsynet får nye oppgaver som følge av gjennomføring av forordningen, i og med at det må føres tilsyn med at aktørene etterlever opplysnings- og rapporteringskrav.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)354
Rettsaktnr.: 2019/2088
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R2088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2019
Frist returnering standardskjema: 06.04.2020
Dato returnert standardskjema: 13.02.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker