Forslag til forordning om regulering av grønne obligasjoner

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om grønne europeiske obligasjoner

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European green bonds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Regelverksforslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt frem forslag til en forordning som regulerer bruken av klassifiseringen "European green bond" (europeiske grønne obligasjoner), for obligasjoner som søker å oppnå miljømessige bærekraftige mål, i henhold til Forordning (EU) 2020/852 (klassifiseringsforordningen). Forslaget er del av Kommisjonens videre agenda på bærekraftig finans. Det søker også å regulere registreringen og tilsynet med foretak som driver ekstern vurdering og klassifisering av grønne obligasjoner innenfor dette rammeverket. Forslaget søker å legge til rette for videre utvikling av markedet for grønne obligasjoner av høy kvalitet og på den måten også bidra inn mot opprettelsen av Kapitalmarkedsunionen (Capital Markets Union), samtidig som man skal minimere negativ påvirkning av det allerede eksisterende markdet for grønne obligasjoner og redusere risikoen for grønnvasking. Klassifiseringen "European green bond" skal være tilgjengelig for alle utstedere, både innen og utenfor EU, som oppfyller kriteriene som fremgår av forslaget. 

Det er fire grunnleggende vilkår som fremgår av forslaget:

1. Midlene som er skaffet ved utstedelse av obligasjonen skal utelukkende allokeres til prosjekter som er i samsvar med EUs taksonomi (klassifiseringsforordningen). 
2. Det skal være fullstendig transparens med hvordan midlene er allokert gjennom detaljerte rapporteringskrav for utsteder.
3. Alle grønne europeiske obligasjoner må kontrolleres og vurderes (klassifiseres) av en ekstern aktør for å sikre etterlevelse av forordningen og at prosjektene midlene har blitt brukt til er i tråd med taksonomien (klassifiseringsforordningen). Helt spesifikk og begrenset fleksiblitet for dette vilkåret er tiltenkt statlige utstedere, se forslaget art. 11. 
4. Slike eksterne aktører som tilbyr klassifiseringstjenester til utsteder av europeiske, grønne obligasjoner må være registrert og underlagt tilsyn hos ESMA (European Securities Markets Authority). Dette skal sikre kvaliteten og påliteligheten av deres tjenester for å beskytte investorer og integriteten til markedet. Spesifikk og begrenset fleksibilitet for dette vilkåret er tiltenkt statlige utstedere.

ESMA får oppgaven med å registrere eksterne aktører som ønsker å drive med klassifisering og vurdering av grønne obligasjoner i henhold til forslaget. ESMA kan avvise en som søker om slik registrering dersom vilkårene for registrering ikke er oppfylt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forslaget blir vedtatt vil det måtte gjennomføres i norsk lov eller forskrift ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer regulering av hvilke obligasjoner som kan klassifiseres som "grønne" og krav til registering hos ESMA av aktører som driver ekstern klassifisering av obligasjoner som grønne. Det vil være frivillig om man ønsker å bruke denne klassifiseringen, men dersom man gjør det underlegges man regulering og tilsyn som vil føre til økt ressursbruk for slike aktører som utsteder grønne obligasjoner med tanke på nye krav til dokumentasjon og rapportering. De som ønsker å tilby tjenesten med å klassifisere og vurdere obligasjoner som grønne i henhold til forslaget vil underlegges krav til registrering hos ESMA som forventes å medføre økte økonomiske og administrative konsekvenser for slike aktører. I tillegg får Finanstilsynet rollen med å føre tilsyn med overholdelse av forslagets kapittel II, men dette forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller adminsitrative konsekvenser for myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Vurdering

ESMA gis beslutningsmyndighet i forbindelse med søknad om registrering som ekstern klassifiserer av europeiske, grønne obligasjoner ("external reviewer for European green bonds). Det må vurderes om det er behov for å tilpasse dette for EØS/EFTA-statenes vedkommende, slik at dersom en EØS/EFTA-aktør ønsker å bli registrert i henhold til forslaget så skal søknad fremlegges EFTAs overvåkningsorgan.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)391
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker