Høring - gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2024

Vår ref.: 22/1764

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag fra Finanstilsynet om gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner. Hovedkravet til grønne obligasjoner er at de må finansiere virksomhet som anses som miljømessig bærekraftig etter taksonomiforordningen.

Europakommisjonen fremmet i juli 2021 forslag til en forordning om en europeisk standard for grønne obligasjoner. Det ble oppnådd enighet mellom Europaparlamentet og Rådet om forordningen i februar 2023. Det er ventet at forordningen vil bli formelt vedtatt i løpet av kort tid. Versjonen av forordningen som var grunnlag for votering i plenum i Europaparlamentet 5. oktober 2023, følger som vedlegg. Departementet tar forbehold om at det vil kunne bli gjort mindre endringer i forordningen som vil bli publisert i EU-tidende, sammenlignet med versjonen som er vedlagt.

Finanstilsynet redegjør i vedlagte høringsnotat for forordningen, og behovet for nasjonale regler. Finanstilsynet foreslår at forordningen gjennomføres i verdipapirhandelloven. Tilsynet viser i den forbindelse til at prospektforordningen er gjennomført i verdipapirhandelloven, og at forordningen om grønne obligasjoner stiller krav til prospekter som gjelder obligasjoner som kan markedsføres som grønne.

Høringsfristen er 10. januar 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendom Norge

Energi Norge

Equinor

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Fiskebåt

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forening for Finansfag Norge

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøgskolen ved Nord universitet

Handelshøyskolen BI

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

IIA Norge

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunalbanken AS

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk takst

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan International Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Stiftelsesforeningen

Storebrand ASA

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Electricity Traders

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tietoevry Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet