Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet – spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med covid-19-forskriften. Det er ikke alle detaljer som er gjengitt i spørsmål og svar-listen.

Spørsmål og svar på denne siden er basert på nasjonale regler, sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak. Covid-19-forskriftens kapittel 5A-5D inneholder også regler for enkelte kommuner.

Spørsmål og svar vil oppdateres fortløpende når nye spørsmål avklares.

Arrangement og antall deltakere

Hva regnes som et arrangement?

Covid-19-forskriften § 13 definerer følgende som arrangement: Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, herunder idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, konferanser, årsmøter/medlemsmøter, livssynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder, samt private sammenkomster for familie, venner o.l. Listen er ikke uttømmende.

Formålet med reguleringen av gruppestørrelse på arrangementer er å beholde kontroll på smittespredningen. En gruppe mennesker som er samlet over så lang tid at det betegnes som nærkontakt, det vil si et arrangement som varer lenger enn 15 min, vil falle inn under definisjonen. For eksempel vil en guidet rundtur på et museum i en gruppe være et arrangement, mens individuelle besøkende spredt utover tid og sted ikke vil være å regne som et arrangement. Smittevernhensyn må selvsagt ivaretas for begge variantene, blant annet at det er minst én meters avstand mellom personer i hvert rom til enhver tid.

Hva regnes som en arrangør?

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften. De som er tilstede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Kan det fortsatt tilbys offentlige arrangementer for et publikum?

Fra onsdag 24. mars 2021, kl. 24:00 anbefaler regjeringen at alle planlagte offentlige arrangementer utsettes.

Hvis offentlige arrangementer ikke kan utsettes gjelder spesielle regler knyttet til antall personer som kan være tilstede, smittevernfaglig gjennomføring, avstandsbegrensninger og oversikt over deltakere på arrangementet. Det er viktig at alle arrangører setter seg godt inn i reglene omtalt i Covid 19-forskriften § 13 a-d.

Hva skjer hvis mitt arrangement utsettes, avlyses eller nedskaleres?

Se informasjon om ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger hos Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hva regnes å være et offentlig sted?

Med offentlig sted menes ifølge covid-19-forskriften et sted bestemt for alminnelig ferdsel, eller et sted der allmennheten ferdes. Offentlig sted må tolkes vidt i bestemmelsen om arrangement i covid-19-forskriften, og skal omfatte så mange av de stedene hvor folk samles utenfor private hjem som mulig. Det skyldes at formålet med arrangementsbestemmelsen er å begrense spredning av smitte og at arrangører skal få trygghet for at de kan samle en gruppe mennesker når de tar ansvar for å organisere arrangementet forsvarlig. 

Kan for eksempel kontoret eller lokalet til en frivillig organisasjon forstås som et offentlig sted, selv om det ikke er tilgjengelig for utlån eller utleie til hvem som helst?

Ja, gitt at arrangementet gjennomføres på en måte som sikrer at smittevernregler følges, kan et kontor eller et annet lokale forstås som offentlig sted.

Hva er en husholdning/husstand?

En husholdning (et hushold/en husstand) er de som bor i samme bolig. Det omfatter også de som bor i kollektiv.

Hvordan regnes antall deltakere?

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Det vil si at antallet personer på scenen og eventuelt andre som representerer arrangøren, ikke skal telles med i dette antallet.

For arrangement for utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranser som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region, inngår alle som er til stede i den totale beregningen av personer. Det skyldes at det for denne gruppen er gitt unntak for avstandsregelen.

Det er viktig å legge til grunn at formålet med anbefaling om gruppestørrelse og arrangementsforskriften er å beholde kontroll på smittespredningen. Smitte tar ikke hensyn til hvordan man omtaler en samling av personer. Vi oppfordrer derfor alle som skal arrangere samlinger av mange mennesker til å overholde de kravene som følger av covid-19-forskriften. Vi har et felles ansvar for å holde kontroll på smittespredningen - det bør være avgjørende for hvor store arrangementer man avholder. 

Hvor kan vi søke om dispensasjon for covid-19-forskriften, slik at vi kan avholde innendørs arrangementer med annet antall deltakere enn forskriften tillater?

Det er ingen hjemmel for unntak fra bestemmelsen om arrangementer med ulikt antall i covid-19-forskriften § 13.

Når vil det åpnes for arrangementer med flere deltakere?

Regjeringens strategi er å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Så snart smittesituasjonen tilsier det vil Regjeringen gjøre nye vurderinger av muligheten for å åpne for arrangementer med ytterligere deltakere enn det som gjelder jf. covid-19-forskriften § 13 a.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter til et arrangement?

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6, jf. covid-19-forskriften § 13 d. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. Dersom en person kjøper billetter til et arrangement på vegne av flere, er det tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

Må – eller kan man nekte å ta imot kontanter?

I Norge gjelder det i utgangspunktet en kontantplikt, jf. Sentralbankloven og Finansavtaleloven. Samtidig har alle arbeidsgivere en plikt til å treffe nødvendige smitteverntiltak. I lys av de ekstraordinære omstendighetene bør arbeidsgivere vurdere tiltak for å begrense smitterisiko for egne ansatte og kunder. Det bør vurderes om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelige - for eksempel «sterkt oppfordre» til bruk av elektroniske betalingsmidler, engangshansker ved all kontakt med kontanter etc.

Er det tillatt å servere alkohol på arrangementer?

Fra onsdag 24. mars 2021 kl. 24:00 er det forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Er det anledning til å selge smågodt og popcorn?

Ja, smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, hvis de generelle smitterådene følges. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer. 

Er bibliotekene åpne?

I kommuner som omfattes av covid-19-forskriftens kapittel 5A - særlig høyt tiltaksnivå, må bibliotekene holdes stengt. I øvrige kommuner kan bibliotekene holdes åpne i henhold til nasjonale regler.

Den enkelte kommune kan selv beslutte å stenge bibliotekene helt eller delvis for å ivareta helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern.

Det er store variasjoner i åpningstider, tilbud og regler, og for å vite hva som er situasjonen for biblioteket du ønsker å benytte må du gå inn på deres nettsider for å se hva som gjelder.

Sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak.

Smittevernveiledere og bransjestandarder

Er det påbudt med smittevernveiledere?

Nei, det er ikke påbudt. Alle virksomheter har selv ansvaret for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-pandemien. Bransjer som er i tvil om hvordan smittevernrådene kan praktiseres i egne virksomheter, anbefales å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Mange virksomheter har valgt å lage egne veiledere eller sjekklister som tar utgangspunkt i forskrift gitt av helsemyndighetene eller bransjestandarder. Merk at forsettlig eller grovt uaktsom overskridelse av bestemmelser i covid-19-forskriften kan straffes med bøter eller fengsel.

Munnbind

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Anbefalingen om å bruke munnbind anses som nødvendig for å ivareta god hygiene. Deltar man på et arrangement er det arrangøren som skal iverksette tiltak som gjør det mulig å følge anbefalingen om bruk av munnbind. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind.

Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind.

2-metersregelen

Én-meteren blir nå til to-meteren. Det innebærer en anbefaling om at du holder minst to meters avstand til alle du har kontakt med utenfor din husstand.

2-meteren er en anbefaling og skal minne befolkningen på å unngå nærkontakt med andre utenfor egen husstand. Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Anbefalingen om å bruke munnbind anses som nødvendig for å ivareta god hygiene. Deltar man på et arrangement er det arrangøren som skal iverksette tiltak som gjør det mulig å følge anbefalingen om bruk av munnbind. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind.

Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind.

Hva med avstand mellom personer på en scene?  

Arrangøren av et arrangement må ha på plass et profesjonelt apparat som kan ivareta smittevernet for utøverne. Risikovurderinger innenfor dette må gjøres i samråd mellom de kunstneriske utøverne og støtteapparatet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening i samarbeid med, Norsk skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk tjenestemannslag, Fagforbundet Teater og Scene og CREO har utarbeidet en veileder for covid-19 sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon.

Fra onsdag 24. mars, kl. 24:00 anbefales det at alle planlagte kulturarrangementer utsettes. Hvis arrangementet likevel ikke kan utsettes, gjelder egne regler, jf. Covid-19-forskriften § 13 c om krav til avstand. Se også under for unntak om avstandskrav.

Er det andre unntak for avstandskravet?

Ja, arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

  1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  2. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  3. spillere og støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
  4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet
  5. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen
  6. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere
  7. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
  8. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
  9. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6 f
  10. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole

Hva menes med utøvende kunstnere i denne sammenheng?

Med utøvende kunstnere menes profesjonelle/yrkesutøvende musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk.

Formålet med unntaksbestemmelsen er å åpne opp for nærkontakt dersom det er påkrevd for at profesjonelle utøvere skal kunne utøve sitt yrke. Det forutsettes et profesjonelt apparat som ivaretar smittevern.  

Sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak.

Frivillighet

Om årsmøter/medlemsmøter

Se informasjon  under spørsmålet "Hva regnes som et arrangement?"

For lag og foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) se også: Årsmøter og ting (idrettsforbundet.no)

Har vi som frivillig organisasjon ansvar for at smittevernregler overholdes? 

Organisasjonen har et selvstendig ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med gjeldende råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Frivillighet Norge og Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner har laget en veileder med generelle råd for frivillig sektor.

Avhengig av aktivitet og målgruppe, kan koronasituasjonen være mentalt krevende, både for arrangører, frivillige og deltakere. Det er derfor viktig at organisasjonen gjør seg noen tanker om hva slags ekstra risikosituasjoner dere kan møte i deres aktiviteter og hvordan disse skal håndteres. 

Er det lov for frivillige organisasjoner å arrangere loppemarked?

Det er ikke innført et nasjonalt forbud mot å ha loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner. Arrangøren må sikre at generelle krav til smittevern ivaretas.

For de kommende to uker er det ikke anbefalt å avholde aktiviteter eller arrangement som samler personer fra ulike kommuner eller områder.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Er det trygt for barn og ungdom å delta på fritidsaktiviteter i regi av barne- og ungdomsorganisasjoner?

Barn- og unge til og med 19 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange. Organisasjonene legger stor vekt på at det skal være trygt å delta på deres aktiviteter og arrangement. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder derfor om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og antall barn i vurderingen. Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder. Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern. 

Vi er bedt om å begrense sosial omgang med venner, bekjente og familie som en ikke bor sammen med. Kan jeg da gå på trening med fotballaget mitt eller på øvelse med korpset?

Barn og unge til og med 19 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Den nasjonale anbefalingen om å redusere aktivitet og møtepunkter mellom voksne videreføres.  Det er likevel en anbefaling, noe som betyr at den enkelte (organisasjon) selv må foreta en helhetlig vurdering av om det er ønskelig og/ eller forsvarlig å avholde øvelse, gitt den generelle overordnede anbefalingen. Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt gjennomføres på en måte som ivaretar avstandskrav og øvrige krav til smittevern.

Er det lov å ha musikkøvelser innendørs - f.eks. trekkspellag på 15 stk eller korps på 45 stk, hvis en sitter nødvendig langt fra hverandre?

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For mange kommuner og områder med høyt smittettykk gjelder egne regler.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Forbudet gjelder ikke for profesjonelle kunstnere/kulturutøvere. Profesjonelle kunstnere/kulturutøvere er en yrkesgruppe med egne bransjestandarder for smittevern. Se eget punkt om Smittevernveiledere og bransjestandarder.

Idrett og organisert fysisk aktivitet

Idrett og organisert fysisk aktivitet er omfattet av Helsedirektoratets veileder i smittevern for idrett. Veilederen er nasjonal. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd må også barne- og ungdomsidretten følge lokale tiltak.

Om årsmøter/medlemsmøter

Se informasjon under spørsmålet "Hva regnes som et arrangement?"

For lag og foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) se også: Årsmøter og ting (idrettsforbundet.no)

Er det lov for idrettslag å arrangere treninger?

I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd følger barne- og ungdomsidretten lokale tiltak.

Barn- og unge til og med 19 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Hvert enkelt idrettslag og forening er ansvarlig for at deres aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kan barn og unge delta i idrettskonkurranser

I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd følger barne- og ungdomsidretten lokale tiltak.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

De vanlige arrangementsreglene gjelder, så det må fortsatt være et begrenset antall tilstede. 

Vi er bedt om å begrense sosial omgang med venner, bekjente og familie som en ikke bor sammen med. Kan jeg da gå på trening med fotballaget mitt eller på øvelse med korpset?

I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd følger barne- og ungdomsidretten lokale tiltak.

Barn- og unge til og med 19 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Kan vi bruke felles utstyr som baller, matter o.l.?

Så lenge hygienerådene følges, kan felles utstyr benyttes.

Kan garderober benyttes i forbindelse med trening?

Ja.

Er svømmehallene åpne?

Svømmehaller skal fra 25. mars 2021 holdes stengt.

Det er gitt unntak for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak.

Hva gjelder for toppidretten?

Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere. Toppidrettsutøvere har også unntak for kravet om avstand i forbindelse med gjennomføring av idrettsarrangement.

Regjeringen anbefaler at seriespill og treningskamper utsettes.

Spilles det seriespill i toppfotballen?

Regjeringen anbefaler at seriespill og treningskamper utsettes.

Kan voksenidretten trene og konkurrere?

Fra 25. mars 2021 er det forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Det er gitt unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Hva med publikum på fotballkamper?

Regjeringen har bedt om at seriespill og treningskamper utsettes.

Er treningssentrene åpne?

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.

Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om treningssentrene skal holde stengt. Sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak.