Historisk arkiv

Historisk arkiv

Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet – spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Her finner du spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Norge gjenåpnes 25. september kl. 1600

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Det betyr at vi kan leve som normalt. Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves, det blir full gjenåpning for idretten og enmetersregelen avvikles. Kommunene får selv hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom smittesituasjonen tilsier det. Sjekk derfor aktuell kommune dersom du planlegger et arrangement.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordres virksomheter og arrangører å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at deltakere for eksempel har tilgang til håndsprit.

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen: Koronasituasjonen - regjeringen.no

For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Følgende gjelder fortsatt fram til lørdag 25. september kl 1600:

Spørsmål og svar på denne siden er basert på nasjonale regler, sjekk også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak. Covid-19-forskriftens kapittel 5A-5D inneholder også regler for enkelte kommuner.

Arrangement og antall deltakere

Hva regnes som et arrangement?

Covid-19-forskriften § 13 definerer følgende som arrangement: Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, herunder idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, konferanser, årsmøter/medlemsmøter, livssynssamlinger og seremonier, samt private sammenkomster for familie, venner o.l. Listen er ikke uttømmende.

Formålet med reguleringen av gruppestørrelse på arrangementer er å beholde kontroll på smittespredningen. En gruppe mennesker som er samlet over så lang tid at det betegnes som nærkontakt, det vil si et arrangement som varer lenger enn 15 min, vil falle inn under definisjonen. For eksempel vil en guidet rundtur på et museum i en gruppe være et arrangement, mens individuelle besøkende spredt utover tid og sted ikke vil være å regne som et arrangement. Smittevernhensyn må selvsagt ivaretas for begge variantene, blant annet at det er minst én meters avstand mellom personer i hvert rom til enhver tid.

Hva regnes som en arrangør?

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften. De som er tilstede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Hva er de nasjonale reglene for antall deltakere ved arrangement?

Hold 1 meters avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Fra 8. juli gjelder følgende nasjonale regler for antall deltakere ved arrangementer:

Uten bruk av koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Maks 400 personer (200 x 2 kohorter)

Maks 800 personer (200 x 4 kohorter)

Ved bruk av koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

Maks 5000 personer (opp fra 3000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50% kapasitet.

 Maks 10 000 personer (opp fra 7000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50% kapasitet.

Uten faste plasser

Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50% kapasitet.

Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50% kapasitet.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

På arrangementer med fastmonterte seter stilles det ikke krav om minst 1 meter avstand til seteraden foran eller bak, men sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand).

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Hvilke regler gjelder for uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling?

 • Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
 • Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Ved alle offentlige arrangementer gjelder smittevernfaglig gjennomføring, avstandsbegrensninger og oversikt over deltakere på arrangementet. Det er viktig at alle arrangører setter seg godt inn i reglene omtalt i Covid 19-forskriften § 13 a-d.

1-metersregelen

1-meteren gjelder fortsatt. Den er en anbefaling om at du holder minst én meters avstand til alle du har kontakt med utenfor din husstand.

I tillegg til anbefalingen om å holde 1 meter avstand, anbefales det å holde hendene rene og å holde seg hjemme hvis man er syk.

Faller avstandskravet bort ved arrangement der det er lagt opp til bruk av koronasertifikat?

Nei, reglene i §13c gjelder for arrangementer både med og uten bruk av koronasertifikat.

Er det innført unntak for avstandskravet på 1 meter?

Det er nå mulig å gjennomføre arrangement selv om kravet til avstand på 1 meter ikke kan overholdes. Fra og med 2. august kommer det endringer i denne delen av forskriften som følge av at regjeringen har åpnet for at også voksne skal kunne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser. Siden vil bli oppdatert når ny forskrift trer i kraft.

Følgende utøvere/personer har unntak for avstandskravet på 1 meter:

 1. utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 2. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement. For andre idrettsutøvere enn toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 1. de som deltar på arrangementer i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene. For personer over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 2. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 3. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 4. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole

Er det størrelsen på arrangementet som avgjør om vi skal legge opp til bruk av koronasertifikat?

Ja, bestemmelsene i §13 e trer i kraft om det skal åpnes for et større antall enn det som er regulert i §13a på arrangementer innendørs og utendørs, med og uten faste tilviste plasser. Avstandskrav innad i kohortene, både med og uten fastmonterte seter, er per i dag de samme for alle arrangementer, med og uten koronasertifikat.

Hvordan regnes antall deltakere?

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Det vil si at antallet personer på scenen og eventuelt andre som representerer arrangøren, ikke skal telles med i dette antallet.

Det er viktig å legge til grunn at formålet med anbefaling om gruppestørrelse og arrangementsforskriften er å beholde kontroll på smittespredningen. Smitte tar ikke hensyn til hvordan man omtaler en samling av personer. Vi oppfordrer derfor alle som skal arrangere samlinger av mange mennesker til å overholde de kravene som følger av covid-19-forskriften. Vi har et felles ansvar for å holde kontroll på smittespredningen - det bør være avgjørende for hvor store arrangementer man avholder. 

Ved bruk av koronasertifikat og inndeling i kohorter, hva er reglene mer presist? Avstanden mellom kohortene skal være to meter, men må det være ulike toalettfasiliteter, utganger osv. for de ulike kohortene?

Covid-19-forskriften regulerer ikke forhold på et slikt detaljnivå, dette er ment å tas ned i bransjestandarder. Arrangør er ansvarlig for at gjennomføringen av et arrangement kan skje på en smittevernforsvarlig måte, blant annet at de ulike kohortene holdes atskilt. Da kan for eksempel innslipp og utslipp til ulike tider, ulike innganger/utganger, separate områder og egne toaletter være en måte å ivareta dette på.

Må det foreligge en avtale mellom arrangør og privat testleverandør for testing av publikum ved bruk av koronasertifikat?

Ja, i covid-19-forskriftens §13e tydeliggjøres det at det skal inngås en avtale mellom arrangør og den som skal gjennomføre testing. Det er ikke lagt noen føringer for hvordan denne avtalen skal inngås eller utformes. Det vesentlige er at arrangør sikrer at de har på plass et egnet testtilbud til sitt arrangement slik at det er mulig for deltakerne å gjennomføre test i 24-timers vinduet før arrangementet starter. Hvordan dette kan sikres på en hensiktsmessig måte, vil sikkert variere avhengig blant annet av arrangementets størrelse, formål og plassering.

Hurtigtesting på arrangementer

I forbindelse med hurtigtesting på arrangementer er det svært viktig å være oppmerksom på gode rutiner rundt registrering i løsningen og lagring til databasen i FHI. Det er svært viktig at både arrangør og testtilbydere sørger for at prøvesvaret registreres og sendes umiddelbart. Sertifikatet blir ikke tilgjengelig på Helsenorge før prøvesvaret er sendt inn. Les mer om testing til koronasertifikat.

For å sikre at det finnes en beredskap ved arrangementer hvis det oppstår problemer er det lagt til et ansvarspunkt for alle arrangører: Arrangører må tilby utskriftsmuligheter av testresultatet i tilfelle det oppstår problemer og testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge. Ved varige tekniske problemer skal testtilbydere kontaktes som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter, tlf 24 20 00 00.

Det er altså arrangørers ansvar å sikre at testtilbydere tilbyr utskrift av testresultat hvis det skulle oppstå behov for dette. Les mer om krav til gjennomføring av arrangementer.

For å unngå treghet i systemet anbefales det at alle testtilbydere bruker følgende URL: https://hurtigtest-02.sykehuspartner.no

Munnbind

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand.

Når er man fullvaksinert og når er man beskyttet?

Du regnes som fullvaksinert når du har:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

 Du regnes som beskyttet når du:

 • er fullvaksinert.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Hva skjer hvis mitt arrangement utsettes, avlyses eller nedskaleres?

Se informasjon om ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger hos Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hva regnes å være et offentlig sted?

Med offentlig sted menes ifølge covid-19-forskriften et sted bestemt for alminnelig ferdsel, eller et sted der allmennheten ferdes. Offentlig sted må tolkes vidt i bestemmelsen om arrangement i covid-19-forskriften, og skal omfatte så mange av de stedene hvor folk samles utenfor private hjem som mulig. Det skyldes at formålet med arrangementsbestemmelsen er å begrense spredning av smitte og at arrangører skal få trygghet for at de kan samle en gruppe mennesker når de tar ansvar for å organisere arrangementet forsvarlig. 

Kan for eksempel kontoret eller lokalet til en frivillig organisasjon forstås som et offentlig sted, selv om det ikke er tilgjengelig for utlån eller utleie til hvem som helst?

Ja, gitt at arrangementet gjennomføres på en måte som sikrer at smittevernregler følges, kan et kontor eller et annet lokale forstås som offentlig sted.

Hva er en husholdning/husstand?

En husholdning (et hushold/en husstand) er de som bor i samme bolig. Det omfatter også de som bor i kollektiv.

Hvor kan vi søke om dispensasjon for covid-19-forskriften, slik at vi kan avholde innendørs arrangementer med annet antall deltakere enn forskriften tillater?

Det er ingen hjemmel for unntak fra bestemmelsen om arrangementer med ulikt antall i covid-19-forskriften § 13.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter til et arrangement?

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6, jf. covid-19-forskriften § 13 d. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. Dersom en person kjøper billetter til et arrangement på vegne av flere, er det tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

Må – eller kan man nekte å ta imot kontanter?

I Norge gjelder det i utgangspunktet en kontantplikt, jf. Sentralbankloven og Finansavtaleloven. Samtidig har alle arbeidsgivere en plikt til å treffe nødvendige smitteverntiltak. I lys av de ekstraordinære omstendighetene bør arbeidsgivere vurdere tiltak for å begrense smitterisiko for egne ansatte og kunder. Det bør vurderes om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelige - for eksempel «sterkt oppfordre» til bruk av elektroniske betalingsmidler, engangshansker ved all kontakt med kontanter etc.

Er det anledning til å selge smågodt og popcorn?

Ja, smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, hvis de generelle smitterådene følges. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer. 

Er bibliotekene åpne?

Den enkelte kommune kan selv beslutte å stenge bibliotekene helt eller delvis for å ivareta helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern. 
Det er store variasjoner i åpningstider, tilbud og regler, og for å vite hva som er situasjonen for biblioteket du ønsker å benytte må du gå inn på deres nettsider for å se hva som gjelder.

I kommuner som omfattes av covid-19-forskriftens kapittel 5A - særlig høyt tiltaksnivå, må bibliotekene holdes stengt. I øvrige kommuner kan bibliotekene holdes åpne i henhold til nasjonale regler.

Smittevernveiledere og bransjestandarder

Er det påbudt med smittevernveiledere?

Nei, det er ikke påbudt. Alle virksomheter har selv ansvaret for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-pandemien. Bransjer som er i tvil om hvordan smittevernrådene kan praktiseres i egne virksomheter, anbefales å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Mange virksomheter har valgt å lage egne veiledere eller sjekklister som tar utgangspunkt i forskrift gitt av helsemyndighetene eller bransjestandarder. Merk at forsettlig eller grovt uaktsom overskridelse av bestemmelser i covid-19-forskriften kan straffes med bøter eller fengsel.

Hvordan ivareta smittevern for utøvere på en scene?  

Arrangøren av et arrangement må ha på plass et profesjonelt apparat som kan ivareta smittevernet for utøverne. Risikovurderinger innenfor dette må gjøres i samråd mellom de kunstneriske utøverne og støtteapparatet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening i samarbeid med, Norsk skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk tjenestemannslag, Fagforbundet Teater og Scene og CREO har utarbeidet en veileder for covid-19 sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon.

Frivillighet

Om årsmøter/medlemsmøter

Se informasjon  under spørsmålet "Hva regnes som et arrangement?"

For lag og foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) se også: Årsmøter og ting (idrettsforbundet.no)

Har vi som frivillig organisasjon ansvar for at smittevernregler overholdes? 

Organisasjonen har et selvstendig ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med gjeldende råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Frivillighet Norge og Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner har laget en veileder med generelle råd for frivillig sektor.

Avhengig av aktivitet og målgruppe, kan koronasituasjonen være mentalt krevende, både for arrangører, frivillige og deltakere. Det er derfor viktig at organisasjonen gjør seg noen tanker om hva slags ekstra risikosituasjoner dere kan møte i deres aktiviteter og hvordan disse skal håndteres. 

Er det lov for frivillige organisasjoner å arrangere loppemarked?

Det er ikke innført et nasjonalt forbud mot å ha loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner. Arrangøren må sikre at generelle krav til smittevern ivaretas.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Kan barn og ungdom delta på fritidsaktiviteter?

Barn- og unge til og med 19 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Frivillige organisasjoner og lag i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange. Organisasjonene legger stor vekt på at det skal være trygt å delta på deres aktiviteter og arrangement. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder derfor om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og antall barn i vurderingen. Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder. Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern. 

Kan voksne også delta på fritidsaktiviteter?

Ja. På kulturarrangementet der voksne ikke-profesjonelle deltar som utøvere gjelder unntaket fra krav om avstand kun når det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Vi er bedt om å begrense sosial omgang med venner, bekjente og familie som en ikke bor sammen med. Kan jeg da gå på trening med fotballaget mitt eller på øvelse med korpset?

Alle kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Det anbefales å dele inn i grupper på inntil 40 personer.

Voksne har også unntak fra 1-metersregelen når de deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter - både utendørs og innendørs. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Fra og med mandag 2. august kan også voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser og er unntatt fra 1-metersregelen når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Vi skal arrangere aktivitetsleir, hva er reglene?

Aktivitetsleir, sommerleir og andre fritidstilbud regnes ikke som arrangementer, og er ikke omfattet av forskriften. Det er likevel en del anbefalinger som er viktige å kjenne til.

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Selv om leiren eller aktiviteten i seg selv ikke regnes som et arrangement, vil aktiviteter underveis kunne falle inn under betegnelsen arrangement. Det kan være en konsert, et foreldrearrangement eller liknende. For denne delen av leiren eller aktiviteten vil da reglene for arrangementer gjelde.

Er det lov å ha musikkøvelser innendørs - f.eks. trekkspellag på 15 stk eller korps på 45 stk, hvis en sitter nødvendig langt fra hverandre?

Alle kan øve og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Personer under 20 år og profesjonelle utøvere har unntak fra kravet om avstand. Personer over 20 år kan også unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge anbefales grupper på inntil 40 personer.

Voksne har også unntak fra 1-metersregelen når de deltar på idretts- kultur- og fritidsaktiviteter - både utendørs og innendørs. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

I kommuner og områder med høyt smittetrykk gjelder egne regler.

Hvert enkelt idrettslag og forening er ansvarlig for at deres aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Fra og med mandag 2. august kan også voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser og er unntatt fra 1-metersregelen når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Idrett og organisert fysisk aktivitet

Idrett og organisert fysisk aktivitet er omfattet av Helsedirektoratets veileder i smittevern for idrett. Veilederen er nasjonal. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd må også barne- og ungdomsidretten følge lokale tiltak.

Om årsmøter/medlemsmøter

Se informasjon under spørsmålet "Hva regnes som et arrangement?"

For lag og foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) se også: Årsmøter og ting (idrettsforbundet.no)

Er det lov for idrettslag å arrangere treninger?

Ja, alle kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Personer under 20 år og toppidrettsutøvere har unntak fra kravet om avstand. Personer over 20 år kan også unntas fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd følger barne- og ungdomsidretten lokale tiltak.

Hvert enkelt idrettslag og forening er ansvarlig for at deres aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kan barn og unge delta i idrettskonkurranser?

Ja. Fra 19. juni kan barn og unge delta på arrangementer eller konkurranser på tvers av kommunegrensene uten avstandskrav – både utendørs og innendørs.

Fra og med mandag 2. august gjelder de samme reglene for voksne.

I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd følger barne- og ungdomsidretten lokale tiltak.

Kan også voksne delta i idrettskonkurranser?

Ja, fra og med mandag 2. august 2021 åpnes det for at også voksne kan delta på idrettsarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. For idrettsutøvere over 20 år som ikke er toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Kan vi bruke felles utstyr som baller, matter o.l.?

Så lenge hygienerådene følges, kan felles utstyr benyttes.

Kan garderober benyttes i forbindelse med trening?

Ja.

Er svømmehallene åpne?

Ja.

Hva med toppidretten?

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs.