Arrangementer og private sammenkomster – spørsmål og svar

Her finner du svar på spørsmål om arrangementer og private sammenkomster. Dette gjelder for hele landet fra midnatt, natt til 14. januar.  Se også helsenorge.no om råd til arrangementer og sosiale sammenkomster.

Hva er arrangement? 

I covid-19-forskriften defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:  

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
 5. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Sammenkomster i private hjem eller hytter regnes ikke som arrangementer etter forskriften. Der gjelder anbefalinger. 

Private sammenkomster er en form for arrangement som det er knyttet blant annet strengere antallsbegrensninger til.  Dette omtales også som private arrangementer. Dette er i hovedsak ment å omfatte feiringer, festligheter og markeringer av ulike begivenheter. Eksempler er minnesamling, bryllupsfeiring, konfirmasjonsfeiring, bursdagsfeiring, julebord og julelunsj med jobben og klasseavslutning hvor barn og foreldre primært er samlet for den sosiale omgangen. Årsaken til at private sammenkomster reguleres strengere enn offentlige arrangementer, er at smitterisikoen vurderes som vesentlig større. Det skyldes blant annet at det ikke er like naturlig å overholde avstandskravet mellom de som kjenner hverandre godt, særlig i festlig lag. 

Alle de andre arrangementstypene omtales som offentlige arrangementer. 

Private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand regnes likevel ikke som arrangement og må derfor ikke følge reglene i forskriften. 

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement og dermed faller inn under en av definisjonene i forskriften. 

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Eksempler på dette er individuelle besøk i parker, på museum, spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.  

Som offentlig sted regnes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Dette inkludere også serveringssteder. 

Er begravelse definert som arrangement? 

Ja. Både seremonien og tilstelning etterpå regnes som arrangement, men det kan gjelde ulike regler. 

Begravelse og bisettelse er seremoni som regnes som et offentlig arrangement etter forskriften § 13 første ledd bokstav d. Reglene gjelder også ved urnenedsettelse og seremonier ved grav. Antallsbegrensningene er de samme som for andre offentlige arrangementer. 

Tilstelningen etter en begravelse eller bisettelse som avholdes på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler regnes som privat sammenkomst, og er en form for arrangement etter § 13 første ledd bokstav e. Det kan innendørs være maksimalt 50 personer til stede på slike sammenkomster, i stedet for 30 personer som gjelder for andre private sammenkomster. 

Regnes kurs og konferanser som arrangement?  

Covid-19-forskriften  bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer.  

Regnes demonstrasjon som et arrangement? 

Nei, demonstrasjoner regnes ikke som et arrangement og det er derfor ikke noe begrensning på antall her. 

Hvor mange kan være til stede på arrangementer? 

Det anbefales å redusere antall nærkontakter , men ikke isoler deg. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også bør begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.  

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk ved trengsel. Det gjelder også når du skal komme deg til arrangement. 

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå, store forsamlinger hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler

Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.

Utendørs: Maks 50 personer.

Offentlige arrangementer innendørs

Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.

Med faste tilviste plasser: Inntil 1 500 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer.

Offentlig arrangementer utendørs

Uten faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

Med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer, fordelt i kohorter på inntil 500 personer.

Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakere og med et nødvendig antall voksne.

Ved offentlige arrangementer der det er flere enn 200 innendørs eller flere enn 500 utendørs, gjelder følgende:

 • Maks 50% av besøkskapasiteten kan utnyttes
 • Minst to meters avstand mellom kohortene hele tiden
 • Hver kohort skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter og ha egne områder for eventuelle tilbud om garderober og servering.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement: 

 1. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 2. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 3. utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten
 4. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 5. støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) […]
 6. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Dette betyr blant annet at den ansvarlige på stedet du har leid og de ansatte som må til for å gjennomføre arrangementet ikke regnes med i antallet. Alle gjester skal derimot telles med, uavhengig av alder og relasjon. 

Hva menes med faste, tilviste plasser? 

Med faste tilviste plasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet. Man kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet 

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser kan det være flere til stede enn på andre offentlige arrangementer. Det er også mulig å benytte annethvert sete i stedet for å sitte med 1 meter avstand til andre. På slike arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter. Det vil gjøre det enklere å drive smittesporing og begrunner at det kan være flere til stede på arrangementet. 

Hvilke avstandskrav gjelder på arrangement? 

Arrangøren skal sørge for at at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.  

Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det. 

Avstandskravet er ikke til hinder for at arrangøren på offentlig arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser kan legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette innebærer at setene må være plassert på rader, men det er ikke et krav om at de må være fastmontert. 

Covid-19-forskriften bestemmer at innendørs arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for 

 1. utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 2. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement. For andre idrettsutøvere over 20 år enn toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 3. de som deltar på arrangementer i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene. For personer over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten
 4. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 5. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 6. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Hvilke øvrige regler om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring gjelder for innendørs arrangementer? 

Det skal utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er tilstede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

På arrangementer med skjenkebevilling er arrangøren ansvarlig for å overholde skjenkestopp kl. 23:00, at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette og at alkohol serveres ved bordene,.  

Arrangører skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift og ha oversikt over hvem som er til stede. 

Hvilken oversikt skal arrangøren ha over de som er til stede? 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, skal arrangøren ha oversikt over hvor det enkelte publikum sitter. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. 

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter?  

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere om at kunden ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.  

Er det krav om å føre lister over de som er til stede ved seremonier i kirken?  

Det skal lages en liste over hvem som er til stede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 14 dager. 

Må vi bruke munnbind? 

På innendørs arrangement er det forskriftsfestet påbud om bruk av munnbind for publikum når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre enn de som er i samme husstand eller tilsvarende nære. Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man inntar mat eller drikke sittende. På utendørs arrangement anbefales bruk av munnbind, selv om det ikke er påbudt. Munnbind kan ikke erstatte meteren på arrangementer. 

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted?  

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør.  

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør.  

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»?  

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.  

Ved private sammenkomster er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier eller et serveringssted at de tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes.  

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.  

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede?  

Serveringssteder som har arrangementer, skal overholde de forskriftsfestede kravene til både arrangementer og serveringssteder.  

Det er påbud om at serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Det er også påbud om at serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester (med unntak av kulturarrangementer), registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det og overholde skjenkestoppen.  

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.  

Hvorfor er det unntak fra kravet om sitteplasser på serveringssteder som har kulturarrangementer? 

Covid-19-forskriften § 14 andre ledd bestemmer at kravet til sitteplasser ikke gjelder når kulturarrangementer avholdes på serveringsstedet. Hensikten er å unngå forskjellsbehandling mellom arrangører av konsert som ikke skjer på et serveringssted og konserter som skjer på en kulturscene som også er et serveringssted. Unntaket fra sitteplasser for kulturarrangementer er derfor ment å gjelde primært på serveringssteder som primært er kulturscener, ikke på andre serveringssteder som har en DJ eller et band til å spille en bestemt kveld. 

Kan kommunene vedta bruk av koronasertifikat for å gjøre lettelser i de nasjonale tiltakene? 

Nei, kommunene kan ikke bruke koronasertifikat til å gjøre unntak i de nasjonalt forskriftsfestede reglene. 

Kommunene kan selv vedta andre eller strengere tiltak, men kan ikke gi lettelser i de nasjonale reglene. Dersom kommunene selv vedtar egne smitteverntiltak i tillegg til de nasjonale, vil de med hjemmel i covid-19-forskriften § 19 kunne gjøre unntak fra disse. 

Kan barn og unge delta i idrettsarrangementer?

De nye smitteverntiltakene innebærer lettelser for idrettsarrangementer.

Arrangementer innendørs:

 • Det er ikke lenger en anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • Ved innendørs idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år anbefales kun enkeltvise kamper for lagidretter, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke utøverne og eventuelt støttepersonell med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Arrangementer utendørs:

 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter

Det betyr for eksempel at barn og unge kan delta i skirenn i individuelle idretter som langrenn, hopp og kombinert eller i alpine øvelser. Arrangøren har ansvar for at arrangementet blir gjennomført i samsvar med arrangementsregelverket mht antall personer og deltakere til stede, og samtidig sørge for at det er mulig for deltakerne å holde avstand. Arrangøren skal også planlegge for gjennomføringen av arrangementet slik at det unngås trengsel både i start- og målområdet for å gjøre det mulig å holde god nok avstand mellom deltakerne, samt for øvrig sørge for en smittevernforsvarlig tilrettelegging og gjennomføring.

Hva gjelder for toppidretten?

Toppidretten kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene. Dette gjelder under trening og konkurranser, og både utendørs og innendørs. Se omtale av gjeldende arrangementsbestemmelser.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere har forskriftsfestet unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer, jamfør covid-19-forskriften. Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere skal heller ikke regnes med blant det antallet som kan være tilstede på et arrangement.

Internasjonale toppidrettsarrangementer som nevnt i covid-19-forskriften § 6f kan fortsatt gjennomføres som planlagt.

 

Korrigering 24. januar 2022: Lagt inn nye regler om antall på arrangement.