Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger.

Generelt om arrangementer

Hva gjelder for arrangement?

Etter covid-19- forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 200 personer til stede på offentlig sted. Det inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om dette

Alle som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Se neste spørsmål.

For andre samlinger som ikke anses som arrangementer, gjelder de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Helsedirektoratet om avstand og gruppestørrelse. For tiden er anbefalingen at man ikke samles i større grupper enn 20 personer og at man holder minst 1 meter avstand til andre personer.

Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?

Som arrangør bør du sette seg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme.

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister på Folkehelseinstituttets hjemmeside om Arrangementer, samlinger og aktiviteter 

Hva regnes som arrangement?

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 vises det til at et arrangement kan være:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening.

b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

c) andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende. Loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle inntil 200 personer, uten at de bryter med den generelle anbefalingen om å unngå grupper på mer enn 20 personer.

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, må smittevernhensyn ivaretas, blant annet ved at man holder minst 1 meter avstand til andre personer og har god hygiene.

Hva er kravene og retningslinjene for toalett- og kjøkkenfasiliteter og til matservering hvis man som privatperson er arrangør av arrangement på offentlig sted?

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene.

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen og politiet stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det?

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene.

Politiet har også egne fullmakter som gir anledning til å stille vilkår til gjennomføring av arrangementer. Henvendelser om dette bør rettes til politiet.

Regnes kurs og konferanser som arrangement?

Forbudet mot arrangementer på offentlig sted gjelder alle typer arrangementer. I forskriften er «seminarer» nevnt som eksempel. Konferanser, kurs og kongresser oppfattes normalt som arrangement.

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede?

For serveringssteder gjelder i utgangspunktet ikke regelen om maksimalt 200 personer. Det enkelte serveringssted må imidlertid vurdere hvor store grupper stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskravet på minst en meter og gode smitteverntiltak.

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

Gjelder det noen egne regler dersom vi har skjenkebevilling ved arrangementet?

Dersom arrangementet har skjenkebevilling, skal serveringen av alkohol skje ved bordservering. Som ved vanlige serveringssteder, må skjenkingen opphøre kl. 24.00.

Gjelder det begrensninger for antall personer og krav om oversikt over de som er til stede på lokale loppemarked?

Nei, loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen. Det generelle rådet om å holde minst 1 meter avstand til andre personer gjelder fremdeles for de som besøker loppemarkedet.

Hvem kan være arrangør og hva kreves?

Hva kreves av en arrangør?

Arrangøren skal bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Arrangør må ikke være tilstede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravet om oversikt må eventuelt andre bidra til å holde oversikten.

De som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand. Arrangøren skal legge til rette for at dette er mulig.

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted?

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør.

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»?

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier.

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier at denne tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes.

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Er det krav om å føre lister over de som er tilstede ved seremonier i kirken?

Det skal lages en liste over hvem som er tilstede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 10 dager. I bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke er det nå lagt ut oppdatert informasjon om arrangørs plikt til å ha oversikt over hvem som er tilstede på gudstjenesten/den kirkelige handlingen.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter?

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

For ulike virksomheter som eies eller drives av kommunen: Er det virksomhetsleder i den enkelte virksomhet som er ansvarlig arrangør eller er det kommunen?

Kommunen er ansvarlig for alle virksomheter som drives av kommunen og derfor også for at krav til arrangementer er oppfylt. Kommunen kan holdes ansvarlig ved brudd på forskriften. Den praktiske gjennomføringen av arrangementene er normalt delegert til virksomhetsledere eller andre ansatte i kommunen i kraft av ansettelsesforholdet. Disse kan i så fall opptre som ansvarlig arrangør på kommunens vegne.

Virksomhet som eies av kommunen, men ikke er en del av kommunen, er selv ansvarlig for at krav til arrangementer er oppfylt. Eksempler på dette er IKS eller andre selskaper.

Hvor mange kan være til stede på et arrangement?

Det kan ikke være mer enn 200 personer til stede på arrangement. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Personer som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

I de 200 personene inngår deltakere, tilskuere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar.

Vi skal ha bryllup med over 200 gjester. Kan vi få dispensasjon?

Det er dessverre ikke anledning til å gi dispensasjon.

Er det lov med ulike arrangementer i flere lokaler samtidig?

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man ha flere parallelle visninger på kino med 200 personer i hver av de største salene, eller man kan arrangere separate selskaper på inntil 200 personer i separate rom i samme selskapslokaler.

Når det avholdes flere arrangementer på samme sted, kan det oppstå store ansamlinger i fellesarealer, inngangspartier osv. Hvis mange skal møte til samme tid, kan det også bli utfordringer med kollektivtrafikk. I slike tilfeller bør arrangøren iverksette tiltak som reduserer risikoen for dette. Det kan for eksempel settes ulike tidspunkter for oppmøte og pauser.

Hva gjelder for gjennomføring av arrangementer for små barn, for eksempel barnebursdag? Skal man holde seg til den kohorten man tilhører i barnehage/på skole, eller åpnes det for at man kan invitere hele klassen (flere enn 20) med ansvarlig arrangør?

Se råd på helsenorge.no om gjennomføring av barnebursdager

Når vil det åpnes for arrangementer med flere enn 200 deltakere?

Regjeringens strategi er å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Under regjeringens pressekonferanse 7. august viste helseministeren til at regjeringen, på bakgrunn av økende smitte i samfunnet, ser seg nødt til å bremse gjenåpningen for å beholde kontrollen på smittespredningen. Slik situasjonen er nå, mener helsemyndighetene at det ikke kan åpnes for flere enn 200 personer på arrangementer. I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering på bakgrunn av smittesituasjonen i Norge.

Når kan det tillates publikum på fotballkamper i toppfotballen?

Fotballkamp i toppfotballen er et arrangement. Da kan det være til stede inntil 200 personer, i tillegg til de som gjennomfører arrangementet. Det betyr at det kan være 200 publikummere til stede, og de må kunne holde minst en meters avstand hele tiden.

Vi skjønner at det er ønske om publikum på kampene. Vi kan ikke gjøre for mange omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet. Da risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen. Derfor åpner vi opp gradvis og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Avstand på arrangement

Jeg skal stå som arrangør for et arrangement – hvilke krav gjelder for avstand mellom de som er til stede?

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Det betyr at lokalene eller området må være innrettet slik at det er god nok plass til at alle som er til stede kan holde en slik avstand. Kravet betyr også at det på arrangementet ikke skal legges opp til aktivitet som forutsetter kroppskontakt med andre enn de som er i samme husstand, som dans, lagidretter mv.

Etter covid-19-forskriften § 13 andre ledd er det imidlertid åpnet for at enkelte arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes. Dette gjelder for følgende grupper:

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

e) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen

f) utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

g) personer som deltar i religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt.

h) personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.

For slike arrangementer gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Bransjer og foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst en meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak.

Felles for unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum. For publikum gjelder de generelle anbefalingene om minst en meter avstand til andre og god hygiene.

Jeg trener et fotballag med barn og unge under 20 år – kan vi delta på turnering eller spille kamp mot lag lag innenfor samme idrettskrets eller fra andre byer?

På visse vilkår er det nå åpnet opp for dette. 

Fra 1. august er dette endret ved at det er gjort unntak fra avstandskravet på minst 1 meter for utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

Om man kan delta på turnering eller spille kamp mot andre lag avhenger altså av om kampen, idrettsarrangementet eller konkurransen gjennomføres innenfor samme idrettskrets, eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, og det er en del av regjeringens strategi at barn og unge skal prioriteres ved gjenåpningen av samfunnet. 

Hvorfor åpnes det ikke opp for arrangementer eller konkurranser for utøvere under 20 år på tvers av idrettskretsene?

Smittevernhensyn tilsier at man foreløpig ikke også åpner for unntak fra avstandskravet for nasjonale arrangementer eller arrangementer på tvers av idrettskretser eller regioner. Vi kan ikke gjøre for mange omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet. Da risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen. Derfor åpner vi opp gradvis og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Hvordan skal man forstå begrensningen på 200 personer for idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres for utøvere under 20 år?

Ved denne type arrangementer er det bestemt at utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i de 200. Dette er en litt annen forståelse av 200-personersbegrensningen enn ellers, hvor man med denne begrensningen normalt kun sikter til tilskuere.

Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet skal imidlertid ikke regnes inn i totaltallet.

Begrensningen på 200 er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt.

Hvilket ansvar har arrangøren for slike idrettsarrangementer eller konkurranser hvor det er gjort unntak fra avstandskravet?

Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.