Historisk arkiv

Arrangementer og andre private sammenkomster – spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger. Merk at regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Det betyr at restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves.

Hva gjelder for arrangement? 

Arrangementer bør gjennomføres utendørs heller enn innendørs. Det anbefales ikke at personer som er ubeskyttet og bor i områder med høyt smittetrykk deltar på arrangementer i områder med lite smitte.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjelder ikke i private hjem, hager eller hytter, men det er gitt nasjonale anbefalinger om hvor mange gjester man bør begrense seg til i på disse stedene. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Hvis alle gjestene er beskyttet gjelder ikke antallsbegrensningen for hvor mange du kan ha besøk av hjemme

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Regler for arrangementer 

Private arrangement

Maks 100 personer på private sammenkomster innendørs og utendørs, for eksempel bursdag eller fest i leid eller lånt lokale.

Offentlige arrangementer - innendørs

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.

Med koronasertifikat og test; 50 prosent kapasitet opp til maks 1 000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 2 500 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.

Offentlige arrangementer – utendørs

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Med koronasertifikat og test; 50 prosent kapasitet opp til maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

For informasjon om bruk av koronasertifikat ved arrangementer, se informasjon på helsenorge.no.

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. Det skal nedtegnes en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, dersom det er nødvendig for å finne tilbake til deltakerne.

Alle som er til stede på arrangementet, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

På offentlige arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser skal arrangøren iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Hva er arrangement og privat sammenkomst?

Covid-19-forskriften § 13 definerer hva som regnes som arrangement.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement og dermed faller inn under en av definisjonene i forskriften § 13. Se mer informasjon nedenfor "Hva regnes som arrangement?" Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement.

Merk at forskriften bare gjelder arrangementer "på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller". Reglene i forskriften gjelder derfor ikke i private hjem, hager eller hytter. På disse stedene er det de nasjonale anbefalingene som gjelder (se ovenfor).

Private sammenkomster er listet opp som en form for arrangement i § 13 første ledd bokstav f. Med private sammenkomster menes "sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier" og "fester". Av mindre betydning for privatpersoner, er at det også regnes som privat sammenkomst når man samles til lunsj, middag eller andre måltider "med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster".

Et arrangement må avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert det. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement som omfattes av forskriften, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst en meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene.

Hva kreves av en arrangør? 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.

Arrangøren skal: 

 • sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, men se omtale av unntak fra dette nedenfor  
 • ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn 1 meter 
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.  
 • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. 
 • informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • overholde reglene om skjenking av alkohol hvis du har skjenkebevilling for arrangementet.

Det er ikke et krav at arrangøren er til stede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravene må andre bidra.   

Arrangør av større arrangementer hvor det skal benyttes koronasertifikat, skal inngå avtale med en eller flere tilbydere om å tilby test for inkludering i koronasertifikat for de som ønsker å delta på arrangementet. Avtalen skal sikre at det er tilgjengelig testkapasitet for forventet antall deltakere.

Hvem har ansvar for å fremskaffe munnbind i forbindelse med gjennomføring av arrangement, der munnbind er anbefalt eller pålagt?

Det følger av covid-19-forskriften at "arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene".

Når det er gitt anbefaling eller påbud om å bruke munnbind, er det begrunnet med at det anses nødvendig for å ivareta god hygiene. Arrangøren skal da iverksette tiltak som gjør det mulig å følge anbefalingene. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind. Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind. Arrangører og deltakere bør sette seg inn i regler og anbefalinger i den kommunen der arrangementet skal finne sted.

Hva gjelder for konfirmasjon?

Du kan samle inntil 100 personer til en privat sammenkomst innendørs eller utendørs på offentlig sted eller leid eller lånt lokale. 

Det bør være minst en meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.

Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis. Alle som er til stede må være friske. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs, og ikke inviter flere enn du har god plass til. Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. For regler, se nedenfor "Hva gjelder for arrangement".

Det er også noen krav til arrangøren, se under Hva kreves av en arrangør.

Jeg skal stå som arrangør for et arrangement – hvilke krav gjelder for avstand mellom de som er til stede? 

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Det betyr at lokalene eller området må være stort nok til at alle som er til stede kan holde en slik avstand. Kravet betyr også at det på arrangementet ikke skal legges opp til aktivitet som forutsetter kroppskontakt med andre enn de som er i samme husstand, som dans, lagidretter mv. 

Det vil være tilstrekkelig at de som sitter fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Det stilles da ikke krav om minst 1 meter avstand til seteraden foran eller bak. Bestillingssystemet bør også innrettes for å legge til rette for dette. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen, og kan derfor flytte seg sammen etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. 

Etter covid-19-forskriften § 13 andre ledd er det imidlertid åpnet for at enkelte arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes. Dette gjelder for følgende grupper: 

 1. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 2. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 3. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse
 4. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 5. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 6. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 7. utøvere innen breddeidrett over 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning

Felles for disse unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum. 

For disse gruppene gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Bransjer og foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst 1 meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak. 

Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?

Det oppfordres til forsiktighet og til planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå dersom du er beskyttet. 

Som arrangør bør du sette deg inn i covid-19-forskriften § 13 – 13 d, myndighetenes gjeldende smittevernråd og eventuelle lokale regler i den kommunen hvor arrangementet skal finne sted. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme. 

Hvis du skal arrangere et større arrangement med bruk av koronasertifikat skal det legges til rette for testing til koronasertifikat. Arrangør av større arrangementer hvor det skal benyttes koronasertifikat, skal inngå avtale med en eller flere tilbydere om å tilby test for inkludering i koronasertifikat for de som ønsker å delta på arrangementet. Avtalen skal sikre at det er tilgjengelig testkapasitet for forventet antall deltakere. Arrangøren kan i tillegg velge å tilby test på stedet som ikke registreres i koronasertifikatet, men det er ikke et forskriftsfestet krav

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister hos Folkehelseinstituttet.  

Hva er kravene og retningslinjene for toalett- og kjøkkenfasiliteter og til matservering hvis man som privatperson er arrangør av arrangement på offentlig sted? 

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene. 

Gjelder det egne regler dersom vi har skjenkebevilling ved arrangementet? 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. Det skal nedtegnes en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, dersom det er nødvendig for å finne tilbake til deltakerne.

Hva gjelder for private sammenkomster i hjem, hager og hytter? 

Reglene for arrangementer gjelder ikke i private hjem, hager eller hytter. Der gjelder anbefalinger. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand. Barn kan ha besøk av barn fra sin kohort, selv om antallet overstiger 20. 

Hva gjelder for gjennomføring av arrangementer for små barn, for eksempel barnebursdag?  

Se råd på helsenorge.no om gjennomføring av barnebursdager.  

Arrangement på offentlig sted

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen og politiet stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det? 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller kravene i den nasjonale forskriften. Flere kommuner har fastsatt strengere krav til arrangementer. Du bør derfor orientere deg om det gjelder særlige regler i den kommunen hvor arrangementet skal avholdes. 

Politiet har også egne fullmakter som gir anledning til å stille vilkår til gjennomføring av arrangementer. Henvendelser om dette bør rettes til politiet. 

Gjelder det begrensninger for antall personer og krav om oversikt over de som er til stede på lokale loppemarked? 

Nei, loppemarked omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen. Det generelle rådet om å holde minst 1 meters avstand til personer i andre husstander gjelder likevel for de som besøker loppemarkedet. 

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted? 

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør. 

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør. 

Hva regnes som arrangement?

I covid-19-forskriften § 13 defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller: 

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
 5. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.    

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle mange personer på samme sted, uten at de bryter med de generelle anbefalingene om å begrense antall kontakter. 

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer. 

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene. 

Er begravelse definert som arrangement?

Ja. Begravelse og bisettelse er seremoni som regnes som arrangement etter forskriften § 13 første ledd bokstav d. Reglene gjelder også ved urnenedsettelse og seremonier ved grav.

Tilstelningen etter en begravelse eller bisettelse som avholdes på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler regnes som privat sammenkomst, og er en form for arrangement etter § 13 første ledd bokstav f.

Regnes kurs og konferanser som arrangement? 

Covid-19-forskriften § 13 bestemmer at seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. 

Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer. 

Jeg skal organisere en bursdagsfeiring på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar? 

Invitasjon til for eksempel bursdagsfeiring på restaurant regnes som arrangement, en privat sammenkomst. Da skal det utpekes en arrangør som får de pliktene som hører med et arrangement. I tillegg til de smittevernfaglige kravene til avstand og hygiene som serveringsstedet ivaretar, må arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede og respektere antallsbegrensningen. Når få personer møtes på serveringssted, er det uansett enkelt å oppfylle kravene.

Dere kan avtale med serveringsstedet at det tar på seg arrangøransvaret, for eksempel mot at en av deltakerne bistår med å holde ekstra god oversikt over hvem som er til stede og hvordan de kan kontaktes dersom smitte skulle oppstå. Det kan ofte være en praktisk løsning, ettersom kravene til arrangementer og serveringssteder er ganske like. Hvis dere ikke gjør en slik avtale, har både restauranten og den dere peker ut som arrangør et ansvar for at smittevernreglene oppfylles. 

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede? 

Serveringssteder må i alle tilfeller vurdere hvor store grupper stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til å overholde avstandskravet på minst 1 meter og gode smitteverntiltak. 

Serveringssteder som har arrangementer, skal overholde de forskriftsfestede kravene i både § 13 flg. om arrangementer og § 14 a om serveringssteder. 

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder reglene om maksimalt antall tillatte personer for arrangementer. Se nærmere om dette i andre svar på siden eller forskriften § 13 a. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg til det antallet som er tillatt. 

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt. 

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke. 

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»? 

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier eller et serveringssted at de tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes. Serveringssteder er uansett forpliktet til å overholde de lignende smittevernregler for sine gjester. 

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig. 

Vi skal ha bryllup, med seremoni i kirken og fest etterpå. Hvor mange kan vi være? 

Både seremonien og festen etterpå regnes som arrangement, men det er ulike regler for hvor mange dere kan være.  

For seremonien (offentlig arrangement) kan man være inntil 1000 personer til stede i kirken hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Ellers er maksimalt antall 400 personer innendørs. Det er så mange at det i mange tilfeller vil være avstandskravene som i praksis er den reelle begrensningen. Dere skal uansett ikke være flere enn at det er plass til at alle kan holde minst en meters avstand til de som ikke er i samme husstand. Utendørs kan man være flere, se informasjon om dette øverst på denne siden.

Festen etter seremonien regnes imidlertid som en privat sammenkomst, hvor det maksimale antallet på offentlig sted eller i lånte/leide lokaler er inntil 100 personer både innendørs og utendørs. Begrunnelsen for dette er at omgangsformen på sammenkomster for venner, familie og bekjente er tettere enn på andre arrangementer og at mye av smitten kan spores tilbake til slike sammenkomster. 

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter? 

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere om at kunden ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning. 

Er det krav om å føre lister over de som er til stede ved seremonier i kirken? 

Det skal lages en liste over hvem som er til stede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 14 dager. I Smittevernveileder – Bransjestandard for Den norske kirke  er det lagt ut oppdatert informasjon om arrangørs plikt til å ha oversikt over hvem som er til stede på gudstjenesten eller den kirkelige handlingen. 

Er det lov med ulike arrangementer i flere lokaler samtidig?

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man ha flere parallelle visninger på kino i hver av salene, eller man kan arrangere separate selskaper i separate rom i samme selskapslokaler. 

Når det avholdes flere arrangementer på samme sted, kan det oppstå store ansamlinger i fellesarealer, inngangspartier osv. Hvis mange skal møte til samme tid, kan det også bli utfordringer med kollektivtrafikk. I slike tilfeller bør arrangøren iverksette tiltak som reduserer risikoen for dette. Det kan for eksempel settes ulike tidspunkter for oppmøte og pauser. 

Hva menes med faste, tilviste plasser?

Det er nå anledning til å ha inntil 1000  personer innendørs og inntil 2000 personer utendørs på offentlige arrangementer hvis publikum benytter faste, tilviste plasserMed faste tilviste plasser menes at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter til bestemte plasser eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Hva menes med fastmonterte seter?

Kravet om fastmonterte seter har ikke lenger betydning for hvor mange personers om maksimalt er tillatt på arrangementer. Men det har betydning for kravet til avstand for arrangementer som avholdes i lokaler med fastmonterte seter.

I utgangspunktet skal alle kunne holde minst en meter avstand til de som er fra annen husstand, men det er gjort unntak for arrangementer hvor det benyttes fastmonterte seter, for eksempel på kino, teater, på stadion og lignende. Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Det er derfor med bruk av slike seter ikke krav om å holde minst 1 meter avstand mellom de som sitter i setene. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Idrettsarrangementer

Hvilke anbefalinger gjelder for breddeidretten?

Breddeidretten kan, med få unntak, gjennomføres som normalt.

Følgende endringer i anbefalinger gjelder fra 18. juni: Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innen regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.

På helsedirektoratet sine sider finner du veiledere for smittevern for idrett. 

Hva gjelder for toppidretten?

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 

Information in English

Norwegian Institute of Public Health has information about events, gatherings and activities.