Departementenes EØS-strategier

På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 – 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

Barne- og likestillingsdepartementet: Arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet - 2017-2018

Forsvarsdepartementet: EU/EØS-strategi

Helse- og omsorgsdepartementet: EØS-strategi

Helsedirektoratet: EU/EØS-strategi 2015 – 2017

Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet: Internasjonalt arbeid på områdene mattrygghet, forbrukerhensyn, innsatsvarer, dyre- og fiskehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk

Klima- og miljødepartementet: Strategi for prioriterte EU-/EØS-saker i 2018

Riksantikvaren: Strategi for internasjonal virksomhet 2014 – 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Europastrategi 2015 – 2017

Kunnskapsdepartementet: Strategi for EU/EØS-arbeid 
Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Nærings- og fiskeridepartementet: EU/EØS-strategi 2015 – 2017

Olje- og energidepartementet: EU-strategi

Samferdselsdepartementet: EØS-strategi og håndbok for EØS-arbeid

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: Veileder for Nkoms arbeid med EØS-saker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Policy for internasjonalt samarbeid innen samfunnssikkerhet, sivil beredskap og krisehåndtering

Se også:

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018 – 2021

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018

 

Til toppen