Historisk arkiv

EU-strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

EU- strategien fastsetter ambisjonsnivået regjeringen har for den norske deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

 Foto: Colourbox
(Colourbox)

EU satser offensivt på forskning og innovasjon. Arbeidet med å integrere forsknings- og innovasjonssamarbeidet i Europa bedre gjennom Det europeiske forskningsområdet (ERA) trappes opp, og 1. januar 2014 ble verdens største integrerte forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, igangsatt. Norge deltar i Horisont 2020 på lik linje med EUs medlemsland og er en aktiv deltaker i utviklingen av ERA.

Som underlag til regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, ble det i perioden august-november 2013 gjennomført fire delprosjekter. Delprosjektene kartla det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for universitetene og høyskolenes, instituttenes, helseforetakenes og næringslivets deltakelse i EUs forskningssamarbeid, og mottok også innspill fra aktører i de enkelte sektorene.

Delprosjektene vurderte med dette som utgangspunkt hvilke utfordringer og muligheter som lå i den enkelte sektoren. Informasjonen og vurderingen i de enkelte delprosjektrapportene er basert på den informasjon som var tilgjengelig og forhold i perioden da rapportene ble utarbeidet, og er ikke nødvendigvis representative for regjeringens synspunkter.

De fire delprosjektene: 

Målsetninger

Regjeringen har fire hovedmålsettinger for den norske deltakelsen i Horisont 2020 og ERA: 

  • Deltakelsen skal bidra til økt kvalitet i norsk forskning og innovasjon og til at norsk forskning og innovasjon hevder seg internasjonalt. 
  • Deltakelsen skal bidra til økt innovasjonsevne, verdiskaping og bærekraftig økonomisk utvikling.
  • Deltakelsen skal bidra til bedre velferd og en mer bærekraftig samfunnsutvikling gjennom forskning og innovasjon som gjør oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer.
  • Deltakelsen skal bidra til å utvikle vår egen forsknings- og innovasjonssektor, både gjennom videreutvikling av politikk og virkemidler og gjennom nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Regjeringen vil ha særskilt oppmerksomhet rettet mot utvalgte innsatsområder som skal bidra til at vi når målsettingene.  De fem innsatsområdene som strategien lanserer er:

1.      Styrket samspill mellom nasjonal, europeisk og global innsats

2.      Bedre samspill mellom sektorene

3.      Veilednings- og mobiliseringsarbeid

4.      Karriereutvikling og rekruttering

5.      Påvirknings- og posisjoneringsarbeid