Midlertidige ordninger i surrogatisaker

Saker som er feilregistrert i Folkeregisteret og tidsbegrensede midlertidige ordninger - søknadsfrist 1. januar 2014

Skatteetaten avdekket i 2011 at foreldreskapet til noen barn i Norge født av surrogatmor i utlandet ikke er fastsatt i henhold til norsk rett, og at foreldreskapet er registrert feil i folkeregisteret. Registrering i folkeregisteret er ikke en rettsstiftende handling og innebærer derfor ikke at det etableres juridiske bånd til barnet. Spørsmålet om hvem som er barnets mor og far er avgjørende i en rekke rettslige sammenhenger. Det er derfor viktig å få avklart hvem som er juridiske foreldre til barnet.

De fleste sakene lar seg løse etter gjeldende barnelov og adopsjonslov, men ikke alle, og det har vist seg å være behov for midlertidige ordninger som juridisk sikrer barna i Norge. På denne bakgrunn vedtok departementet midlertidig forskrift 23. mai 2012 nr. 446 om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor. Den midlertidige forskriften gjelder for barn som oppholdt seg i Norge på det tidspunktet forskriften trådte i kraft, dvs. 24. mai 2012. For å fange opp øvrige tilfeller, er det gitt midlertidig lov 8. mars 2013 nr. 9 om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. Loven omfatter tilfeller der søker er bosatt i Norge og barnet oppholder seg i Norge.

Begge ordningene er tidsbegrenset, og søknadsfristen utløp 1. januar 2014.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet samarbeider om oppfølgningen av sakene om retting i folkeregisteret. Det er viktig at barna det gjelder sikres juridisk, og barnas omsorgspersoner oppfordres til å ta de nødvendige skritt for å bringe foreldreskapet i orden. Det er etablert en særskilt veiledningsgruppe som skal gi bistand til de partene som ønsker det. Veiledningsgruppen består av en representant fra henholdsvis Bufetat, NAV og Skatteetaten.

Etter at de midlertidige ordningene for etablering av foreldreskap for barn født av surrogatmor i utlandet er opphørt, må foreldreskap etableres etter de alminnelige reglene i barneloven og adopsjonsloven. 

Brev sendt fra BLD
Brev sendt til Barne-, ungdoms- og familieetaten, Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og NAV Internasjonalt 9. oktober 2011, oppdatert senest 18. juli 2013

Brev sendt til Skattedirektoratet 21. juni 2011

Brev sendt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 20. juni 2011

Brev sendt til Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mars 2011

Brev sendt til Arbeids- og velferdsdirektoratet 23. august 2010

Brev sendt til Utenriksdepartementet 3. juni 2010

Til toppen