Spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Her vil du finne spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere.

Spørsmål og svar vil oppdateres fortløpende når nye spørsmål avklares.

Regjeringen presenterte endringer i nasjonale råd og regler i pressekonferanse 13. januar 2022. Oppdaterte råd og anbefalinger og endringer i reglene i covid-19-forskriften gjelder fra og med midnatt natt til fredag 14. januar.

Tiltak gjelder inntil videre i fire uker, med en ny vurdering av tiltakene 1. februar. Regjeringen følger utviklingen fortløpende og vil gjøre justeringer dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.   

Kultur- og likestillingsdepartementet minner om at det er opp til de enkelte bransjeaktørene å fortolke regelverket. Alle arrangører må gjøre seg godt kjent med covid-19-forskriften. Det er ikke alle detaljer i forskriften som vil bli gjengitt i spørsmål og svar-listen under.

Spørsmål og svar på denne siden er basert på nasjonale regler og anbefalinger, sjekk derfor også de lokale reglene i kommunene for evt. ekstra tiltak.

Arrangementer

Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften:

Avstandsregler på arrangement

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn 1 meter. På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det imidlertid tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Se covid-19-forskriften for informasjon om andre unntak fra avstandsregelen for utøvere og annet nødvendig personell.

Munnbind er påbudt innendørs på arrangementer når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Også utendørs må vi holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde slik avstand. 

Munnbind er påbudt innendørs på arrangementer når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Tillatt publikumsantall på arrangementer

Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:

 • 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs (endret fra 20)
 • 200 med faste tilviste plasser innendørs (endret fra 50)
 • 200 uten faste tilviste plasser utendørs (endret fra 100)
 • 600 med faste tilviste plasser på utendørs arrangement. På arrangementer med mer enn 200 personer utendørs, skal de som er til stede fordeles i grupper på 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene (ingen endring).

Utendørs arrangementer for barn og unge under 20 år, som f.eks. skirenn, kan per i dag gjennomføres uten antallsbegrensning når det gjelder utøvere og nødvendig støtteapparat.
Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.
Deltakerne kan byttes ut underveis i arrangementet så lenge gruppene holdes adskilt. Utskifting av personer bør skje slik at de nye personene som kommer inn ikke har noe kontakt med personene som forlater arrangementet. Det betyr at kan gjennomføres flere arrangementer i løpet av en dag. Som tidligere regnes ikke arrangører med som deltakere på et arrangement.

Andre krav til arrangører

Følgende krav til forsvarlig smittevern gjelder for arrangementer:

 • På arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • På arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede.
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 
 • Arrangør skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangør bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Skjenkestopp settes fra kl. 23.00 for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er arrangement og hva er privat sammenkomst?

I covid-19-forskriften §13 defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller: 

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
 5. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand regnes ikke som arrangement og må derfor ikke følge reglene i forskriften.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement og dermed faller inn under en av definisjonene i forskriften.

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Eksempler på dette er individuelle besøk i parker, på museum, spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer. 

Hva menes med offentlig og privat sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Det kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Dette inkluderer også serveringssteder. 

Privat sted er det du eier eller leier selv, for eksempel hus, hytte eller annen fritidseiendom.

Hva er en organisert fritidsaktivitet?

Med "organisert fritidsaktivitet" menes aktivitet en deltar i på fritiden og i regi av andre aktører enn skole/jobb. Dette kan for eksempel være speider, kor, korps, dans, søndagsskole, ungdomsklubb eller aktivitet, for eksempel i regi av et idrettslag, en annen frivillig organisasjon, lokallaget eller kommunen. Anbefalingene skiller mellom barn og unge under 20 år og voksne over 20 år. Det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et arrangement og hva som er en organisert fritidsaktivitet. Det vil si når reglene for arrangement skal brukes og når anbefalingene for fritidsaktivitet gjelder. For ungdommer forstår vi at dette kan være spesielt vanskelig. Hovedmålet er at barn og unge under 20 år skal kunne gjennomføre så mange som mulig av sine aktiviteter. Selvsagt med fokus på godt smittevern.

Kan jeg som privatperson være ansvarlig arrangør på et arrangement, eller må det være en organisasjon? 

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør. 

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør. 

Må publikum bruke munnbind på arrangementer?

Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Det er påbud om munnbind når publikum sitter på faste tilviste plasser hvis det ikke er minst 1 meters avstand til andre. Det er ikke påbud om munnbind når publikum sitter med minst 1 meters avstand.

Påbudet er relevant i situasjoner der det kan være vanskelig å holde 1 meters avstand, som i køer, på vei inn og ut av saler og i pauser.

Påbudet gjelder ikke når man "inntar mat eller drikke sittende", jf covid-19-forskriftens § 16 sjette ledd.

Kan kulturutøvere gjennomføre prøver og øvelser?

For fritidsaktivitet gjelder følgende:

Det er tillatt å gjennomføre prøver og øvelser. Prøver/øvelser regnes ikke som et arrangement, jf. covid-19-forskriften § 13 bokstav b. Om organiserte øvelser, trening og prøver skal gjennomføres, gjelder nasjonale anbefalinger om gruppestørrelse (ikke mer enn 20 voksne per gruppe) og at de kan holde 1 meters avstand.

For profesjonelle utøvere, kompanier og ensembler gjelder følgende:

Profesjonelle utøvere, kompanier og ensembler kan gjennomføre prøver med full besetning dersom dette er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. En forutsetning er at det gjøres nødvendige tiltak mht. smittevern (avstand, håndvask, bli hjemme ved symptomer mv.). Nærkontakt mellom kunstneriske utøvere på prøver/øvelser forutsetter at det iverksettes tiltak for å ivareta godt smittevern, og at det gjøres nødvendige risikovurderinger i samråd mellom de kunstneriske utøverne og smittevernansvarlig (eks. oppdragsgiver/arbeidsgiver/produsent). Det er utarbeidet smittevernveiledere og bransjestandarder av ulike bransjeaktører som kan brukes for å sikre trygg gjennomføring av øvelser.

Må det være ulike toalettfasiliteter, utganger osv. for de ulike kohortene (à 200) på utendørs arrangement med faste tilviste plasser?

Covid-19-forskriften regulerer ikke forhold på et slikt detaljnivå, men forskriften stiller krav om to meter avstand mellom kohortene under hele arrangementet, også i pauser. Hvordan dette skal gjennomføres er ment å tas ned i bransjestandarder. Arrangør er ansvarlig for at gjennomføringen av et arrangement kan skje på en smittevernforsvarlig måte. Da kan for eksempel innslipp og utslipp til ulike tider, ulike innganger/utganger, separate områder og egne toaletter være en måte å ivareta dette på.

Hva menes med faste tilviste plasser?

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser, eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

Dette innebærer at setene må være plassert på rader, men ikke at de må være fastmontert. Alle publikummere skal ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand, eller tilsvarende nære, kan likevel sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter til et arrangement? 

På arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede.

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, jf. covid-19-forskriften, skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Kan kommunene vedta bruk av koronasertifikat for å gjøre lettelser i de nasjonale tiltakene?

Nei, kommunene kan ikke bruke koronasertifikat til å gjøre unntak i de nasjonalt forskriftsfestede reglene.

Kommunene kan selv vedta andre eller strengere tiltak, men kan ikke gi lettelser i de nasjonale reglene. Dersom kommunene selv vedtar egne smitteverntiltak i tillegg til de nasjonale, vil de med hjemmel i covid-19-forskriften § 19 kunne gjøre unntak fra disse.

Bruk av koronasertifikat anbefales ikke av helsemyndighetene nå, fordi det på nåværende tidspunkt ikke regnes som et effektivt tiltak for å hindre smittespredning.

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Det blir foreløpig ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte.

Frivillighet

Kan barn og unge delta på fritidsaktiviteter og øvelser?

Utendørs kan nå organisert trening og øvelser for barn og unge under 20 år foregå som normalt, uten antallsbegrensning og uten krav til avstand.

Ved innendørs aktivitet anbefales det at gruppestørrelsen begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Aktiviteten kan foregå uten krav til avstand. Flere grupper kan trene/øve i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Kan det arrangeres arrangementer og konkurranser for barn og unge?

Det åpnes også for at det kan gjennomføres innendørs arrangementer/konkurranser som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. Aktiviteten kan foregå uten krav til avstand. Ved denne type arrangementer regnes ikke utøvere og nødvendige støttepersonell med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet. Reglene for publikumsarrangementer gjelder for øvrig. Se eget punkt om publikumsarrangementer.

Det anbefales fortsatt ikke å gjennomføre cuper, turneringer m.v. innendørs. For individuelle idretter anbefales det også å begrense størrelsen på arrangementene.

Idrett og organisert fysisk aktivitet

Kan barn og unge trene med idrettslaget sitt?

Utendørs kan nå organisert trening for barn og unge under 20 år foregå tilnærmet normalt, uten antallsbegrensning og uten krav til avstand.

Innendørs anbefales det at gruppestørrelse begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort.

Kan det arrangeres kamper, arrangementer og konkurranser for barn og unge?

Utendørs kan det gjennomføres både kamper/konkurranser og cuper, turneringer, skirenn m.v. All aktivitet kan skje uten antallsbegrensning og uten krav til avstand. Det betyr for eksempel at en lagidrett som håndball kan spille kamper og seriespill.

Et nødvendig antall voksne kan også være til stede. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Innendørs kan det også gjennomføres kamper/konkurranser som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. Ved denne type arrangementer regnes ikke utøvere og nødvendige støttepersonell med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet.

Det anbefales fortsatt ikke å gjennomføre cuper, turneringer eller større stevner som samler grupper fra mange ulike steder. For individuelle idretter anbefales det også å begrense størrelsen på arrangementet. Reglene for publikumsarrangementer gjelder for øvrig.

Hva med voksne, kan de delta på organiserte fritidsaktiviteter og øvelser?

Utendørs kan organisert aktivitet for voksne over 20 år foregå tilnærmet normalt, uten antallsbegrensning og med kontakt der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Det betyr at for eksempel en lagidrett som fotball kan utøves utendørs uten krav til avstand der det er nødvendig for aktiviteten.

Innendørs skal voksne over 20 år overholde krav til avstand og det anbefales en gruppestørrelse på maksimalt 20 personer. Det gjelder både trening og konkurranse. Det åpnes derfor for innendørs aktivitet som ikke krever nærkontakt og hvor det kan tilrettelegges for avstand. For lavintensitetsaktivitet skal det holdes minimum 1 meters avstand. For høyintensitetsaktivtet skal det holdes minimun 2 meters avstand

Hvilke regler gjelder for toppidrett?

De nasjonale anbefalingene sier nå at toppidrett kan gjennomføres som normalt både under trening og konkurranser. Det er da lagt til grunn at definisjonen av toppidrett kan utvides noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort tidligere.

Dette betyr at toppidrett avgrenses på samme måte som ved tidligere perioder med restriksjoner. For lagidretter innebærer det at avgrensingen åpner for de samme seriene/nivåene som i 2020 og 2021.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer. De skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement.

Hvilke regler og anbefalinger gjelder for uorganisert / egenorganisert idrett?

Uorganisert/egenorganisert aktivitet forholder seg til de regler og anbefalinger om avstand og gruppestørrelser som gjelder befolkingen for øvrig (generelle anbefalinger).

Det gis en sterk anbefaling til alle aldersgrupper om utendørs fritidsaktivitet i form av idrett, friluftsliv mv. Samtidig skal det holdes god avstand.

Er svømmehallene åpne?

Svømmehaller kan holde åpent med krav om smittevernforsvarlig drift. Ved innendørs gruppetrening skal er det en antallbegrensning på 20 og det skal holdes 2 meters avstand ved høyintensitetstrening.

Organisert idrettsaktivitet følger de regler som gjelder for hhv. barn og unge under 20 år, voksne og toppidrett.  

Bibliotek, museer og lignende

Bibliotek, museer, midlertidige markeder og lignende kan holde åpent så lenge de har smittevernfaglig forsvarlig drift.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig:

 • å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og at rutinene blir overholdt.
 • Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Se ytterligere krav som stilles til smittevernfaglig drift for overnevnte virksomheter i covid-19-forskriften.

Smittevernveiledere og bransjestandarder

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Vi legger ut oversikt over smittevernveiledere og bransjestandarder utarbeidet av ulike organisasjoner som kan være til hjelp.

Smittevernveiledere:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om bransjestandarder til Kultur- og likestillingsdepartementet? Kontakt oss på postmottak@kud.dep.no og merk e-posten med "Bransjestandard". Kultur- og likestillingsdepartementet konfererer med helsemyndighetene på vegne av bransjene når det er behov for helsefaglige vurderinger.

Vi oppfordrer for øvrig til å søke informasjon på denne nettsiden, helsemyndighetenes nettsider og i bransjenes smittevernveiledere.

Generelle retningslinjer og informasjon om Covid-19: