Grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029: Høring og høringssvar

Grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 ble sendt på høring 29. februar 2016, med frist 1. juli.

Nasjonal transportplan angår alle - fordi alle er berørt av transport.

Plandokumentet

Plandokumentet (som blir laget av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor) vil være et viktig grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 som blir lagt frem våren 2017.

Høringen

Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli 2016. 

Høringen og høringssvarene finner du her

Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble nvitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP.

I stortingsmeldingen vil det bli et eget kapittel som omhandler "barnas transportplan", vi ønsket derfor spesielt velkommen innspill som gir barn og unge en stemme.

Også folk flest ble invitert til å sende oss ønsker og andre innspill i arbeidet med ny transportplan - via den formelle høringen, eller via kommentarer og innspill på Facebook.

Følg med på arbeidet på vår Twitter-konto (#transportplan).