Organiseringsprosjektet - endringer av kunnskapssektoren

En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

I januar i fjor overleverte et ekspertutvalg rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra til kunnskapsministeren. På bakgrunn av den har et prosjekt i Kunnskapsdepartementet jobbet tett sammen med sektoren for å foreslå en bedre organisering.

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier han.

Det er opp til regjeringen selv å beslutte hvordan organiseringen av sektoren skal være. 

Torsdag 15. juni 2017 ble forslagene fra regjeringen om omorganisering lagt frem:

Om organiseringsprosjektet

Organiseringsprosjektet har fulgt opp gjennomgangen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren. Formålet er forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk i sektoren.

Ulike modeller for organisering vil bli utviklet og vurdert i prosjektet, og brukere av virksomhetene og virksomhetene selv vil bli involvert i arbeidet underveis. Informasjon om prosjektet vil bli lagt ut her på regjeringen.no etter hvert som den foreligger.

Kunnskapssektoren sett utenfra

I april 2015 satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen ble bedt om å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Svein Gjedrem (t.v) og Sven Ole Fagernæs (t.h) overleverte rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" til Torbjørn Røe Isaksen.
Svein Gjedrem (t.v) og Sven Ole Fagernæs (t.h) overleverte rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" til Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

Gruppen overleverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 6. januar 2016. Deres råd er å legge til rette for forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk i kunnskapssektoren:

Anbefalingene i rapporten ble sendt på høring med frist i april 2016.

Organiseringsprosjektet

Organiseringsprosjektet er opprettet for å følge opp anbefalingene fra rapporten og resultatet av høringen. Prosjektet skal vurdere:

  • organiseringen av forvaltningsoppgaver, fellestjenester og felles ressurser i kunnskapssektoren, herunder forvaltningsorganene under Kunnskapsdepartementet og forvaltningsoppgaver i departementet.

Formålet er å:

  • forenkle og forbedre organiseringen av de underliggende virksomhetene til Kunnskapsdepartementet. Oppgavefordelingen mellom departement og underliggende virksomheter skal også vurderes.

Delprosjekt 1

Delprosjektet vil gjennomgå de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og tjenester for barnehage-, grunnopplærings- og kompetansepolitikksektorene. 

Delprosjekt 2

Delprosjektet vil gjennomgå de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og fellestjenester/fellesressurser innenfor universitets- og høyskolesektoren og fagskolesektoren. 

Oppgaver hos disse virksomhetene skal vurderes:

BIBSYS
CRIStin
FSAT
Kunnskapssenter for utdanning
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
NOKUT
Norgesuniversitetet
NSD – Norsk senter for forskningsdata
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Senter for IKT i utdanningen
SIU
UNINETT
Universitets- og høyskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Vox

Dokumenter og innspill:

Oversikt over virksomheter og oppgaver

Invitasjon til å komme med innspill

Innsendte innspill