Forsiden

Historisk arkiv

Organiseringsprosjektet - endringer av kunnskapssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. – Dette vil legge til rette for høyere kvalitet og mer effektiv oppgaveløsning. Omorganiseringen vil også gi flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

- Samfunnet har mange og store mål for hva kunnskapssektoren skal levere. Det gjelder helt fra barnehagen til høyere utdanning og forskning. Det er viktig at vi er organisert på en måte som gjør det mulig å innfri de høye ambisjonene, sier kunnskapsministeren. 

Les mer om den nye organiseringen fra 2018 

Forslaget fra regjeringen

Torsdag 15. juni 2017 ble forslagene fra regjeringen om omorganisering lagt frem.

Ekspertutvalgets rapport

I januar i 2016 overleverte et ekspertutvalg rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra til kunnskapsministeren. På bakgrunn av den har et prosjekt i Kunnskapsdepartementet jobbet tett sammen med sektoren for å foreslå en bedre organisering.

Svein Gjedrem (t.v) og Sven Ole Fagernæs (t.h) overleverte rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" til Torbjørn Røe Isaksen.
Svein Gjedrem (t.v) og Sven Ole Fagernæs (t.h) overleverte rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" til Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

Anbefalingene i rapporten ble sendt på høring med frist i april 2016.

Høring – Kunnskapssektoren sett utenfra

Organiseringsprosjektet

Organiseringsprosjektet ble opprettet for å følge opp anbefalingene fra rapporten og resultatet av høringen. Prosjektet har vurdert:

  • organiseringen av forvaltningsoppgaver, fellestjenester og felles ressurser i kunnskapssektoren, herunder forvaltningsorganene under Kunnskapsdepartementet og forvaltningsoppgaver i departementet.

Formålet er å:

  • forenkle og forbedre organiseringen av de underliggende virksomhetene til Kunnskapsdepartementet. Oppgavefordelingen mellom departement og underliggende virksomheter skal også vurderes.

Delprosjekt 1

Delprosjektet har gjennomgått de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og tjenester for barnehage-, grunnopplærings- og kompetansepolitikksektorene. 

Delprosjekt 2

Delprosjektet har gjennomgått de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og fellestjenester/fellesressurser innenfor universitets- og høyskolesektoren og fagskolesektoren. 

Oppgaver hos disse virksomhetene er vurdert:

BIBSYS
CRIStin
FSAT
Kunnskapssenter for utdanning
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
NOKUT
Norgesuniversitetet
NSD – Norsk senter for forskningsdata
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Senter for IKT i utdanningen
SIU
UNINETT
Universitets- og høyskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Vox

Dokumenter og innspill:

Oversikt over virksomheter og oppgaver

Invitasjon til å komme med innspill

Innsendte innspill