Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til departementet og underliggende virksomheter. Gruppen overleverte sin rapport til kunnskapsministeren 6. januar. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016

Vår ref.: 16/138

Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

 

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen fikk i mandat å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Gruppen overleverte rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren til kunnskapsministeren 6. januar. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Høringsfrist er 11. april 2016. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2469897. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen                                                                         

Karl Georg Øhrn (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Sveinung Helgheim
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Meteorologisk institutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nord universitet
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk utenrikspolitisk institutt
Samisk høgskole
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
UiS Læringsmiljøsenteret
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Artsdatabanken
BIBSYS
CRIStin Current Research Information System in Norway
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Norgesuniversitetet
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Universitets- og høgskolerådet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
UNINETT AS
Universitetssenteret på Svalbard
Simula Research Laboratory AS
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
VID vitenskapelig høgskole
Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts
Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Ålesund kunstfagskole
Association of Norwegian Students Abroad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nordland
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Kunnskapssenter for utdanning
Fremmedspråksenteret
Folkehelsesenteret
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Lesesenteret
Naturfagsenteret
Nynorsksenteret
Skrivesenteret
Styret for Sameskolen for Midt-Norge
Styret for de samiske videregående skoler
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Falstadsenteret
Stiftelsen Arkivet
Nansen Fredssenter
Narviksenteret
Det europeiske Wergelandsenteret
Raftostiftelsen
UNESCO-kommisjonen
Alle departementer
KS
Alle fylkeskommuner
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Kriminalomsorgen
Riksrevisjonen
Politihøgskolen
Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets Hovedorganisasjon
Spekter
Abelia
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norsk Lektorlag
Forskerforbundet
Fellesorganisasjonen
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Utdanningsforbundet
Norsk tjenestemannslag
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
ANSA – Association of Norwegian Student Abroad
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Samskipnadsrådet
Nettverk for private høyskoler
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Norges Døveforbund
Norges Blindeforbund
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
Voksenopplæringsforbundet
PBL- Private barnehages Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Falstadsenteret

Stiftelsen Arkivet

Nansen Fredssenter

Narviksenteret

Det europeiske Wergelandsenteret

Raftostiftelsen

UNESCO-kommisjonen

Alle departementer

KS

Alle fylkeskommuner

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kriminalomsorgen

Riksrevisjonen

Politihøgskolen

Hovedorganisasjonen Virke

Næringslivets Hovedorganisasjon

Spekter

Abelia

Akademikerne

Landsorganisasjonen i Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norsk Lektorlag

Forskerforbundet

Fellesorganisasjonen

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet

Norsk tjenestemannslag

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon

ANSA – Association of Norwegian Student Abroad

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Samskipnadsrådet

Nettverk for private høyskoler

Dysleksi Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norges Handikapforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Norges Døveforbund

Norges Blindeforbund

Norsk Montessoriforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Steinerskoleforbundet

Voksenopplæringsforbundet

PBL- Private barnehages Landsforbund

Kristne Friskolers Forbund