Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny organisering av kunnskapssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok i dag en rapport om hvordan organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre i fremtiden.

Svein Gjedrem (t.v) og Sven Ole Fagernæs (t.h) overleverte rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" til Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

– Det er viktig at vi hele tiden forsøker å bli bedre, og en slik rapport er et nyttig bidrag i det arbeidet. Vi har imidlertid ikke tatt stilling til noen av de konkrete forslagene ennå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å få vurdert organiseringen av oppgavene i sektoren og arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter.

Gruppen har bestått av Svein Gjedrem (leder) og Sven Ole Fagernæs. Deres rapport Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren gir råd som vil legge til rette for forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk i kunnskapssektoren.

I rapporten foreslår de blant annet:

  • Sammenslåing av flere enheter i universitets- og høyskolesektoren til ett stort forvaltningsorgan for høyere utdanning, som også overtar forvaltningsoppgaver og etatsstyringen av universiteter og høyskoler fra departementet.
  • At IKT-senteret blir en del av Utdanningsdirektoratet.
  • Å redusere antallet nasjonale sentre for grunnopplæringen.
  • Å flytte etatsstyringen av Statped fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet.

– Vi mener departementet bør rendyrkes som faglig sekretariat for statsråden. Forvaltningsoppgaver, tjenesteproduksjon og tilsyn bør legges til underliggende virksomheter, sier Svein Gjedrem.

Gjedrem sier vurderingen er gjort med bakgrunn i at de mener departementet har for mange små underliggende enheter med uklar ansvarsfordeling, og at det er for mange forvaltningsoppgaver i departementet.

Rapporten vil bli sendt på høring.

Nett-tv Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren

Se sendingen her

Se sendingen her

Om gruppen:
Svein Gjedrem var sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre i perioden 1999 – 2010. Han var departementsråd i Finansdepartementet i perioden 1996 – 1998 og 2011 – 2015.

Sven Ole Fagernæs var regjeringsadvokat i perioden 1994 – 2015. I perioden 1998 – 2001 var han konstituert departementsråd i Justis- og politidepartementet, og i 2005 var han konstituert sysselmann på Svalbard.