Kunnskapssektoren sett utenfra

Rapport fra ekspertgruppe

Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren.

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen fikk i mandat å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Gruppen har bestått av Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs, og de overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 6. januar 2016. Deres rapport Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren gir råd som vil legge til rette for forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk i kunnskapssektoren.

Om gruppen:
Svein Gjedrem var sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre i perioden 1999 – 2010. Han var departementsråd i Finansdepartementet i perioden 1996 – 1998 og 2011 – 2015. 

Sven Ole Fagernæs var regjeringsadvokat i perioden 1994 – 2015. I perioden 1998 – 2001 var han konstituert departementsråd i Justis- og politidepartementet, og i 2005 var han konstituert sysselmann på Svalbard. 

Mandat - ekspertgruppe for gjennomgang av utdannings- og forskningsadministrasjonen