Eksportkontroll

Eksport til Iran

I tråd med vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd knyttet til avtalen om Irans atomprogram, den såkalte «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA), opphevet Norge 16. januar 2016 flere sanksjoner mot Iran. Gjeldende bestemmelser for eksport til Iran fremkommer i eksportkontrollforskriften og Iran-forskriften.

Gjeldende restriksjoner

Det må søkes Utenriksdepartementet om lisens for eksport av varer, teknologi og tjenester oppført i vedlegg I og II (vareliste I og II) til eksportkontrollforskriften, jf. § 3-6.

Iran-forskriften inneholder i tillegg enkelte forbud og restriksjoner mot eksport av visse sensitive varer og teknologier til Iran. Dette er i tråd med JCPOA og Sikkerhetsrådets vedtak. Gjeldende forskrift har fortsatt en rekke personer og enheter som er listeført av FN eller EU for deres tilknytning til Irans atomprogram. I tillegg har den norske forskriften også visse bestemmelser om økonomiske tiltak mot personer listeført av EU som reaksjon på alvorlige brudd på menneskerettighetene i Iran. Det er bl.a. et forbud mot å stille formuesgoder til rådighet for de listeførte, herunder å drive handel med listeførte personer, selskaper og organer.

Hovedtrekk i det norske regelverket for eksport til Iran:  

Våpenembargo: Norge har sluttet politisk opp om og gjennomført EUs våpenembargo mot Iran. Dette medfører at det ikke vil innvilges lisens for eksport av varer, teknologi og tjenester oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Våpenembargoen innebærer også at eksportkontrollforskriften § 7 bokstav b kommer til anvendelse ved eksport av enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk i Iran.

Gjeldende Iran-forskrift (sist endret 16.01.2016) fastsetter bl.a. følgende:

  • Forbud mot teknisk bistand, meglervirksomhet og andre tjenester i tilknytning til varer og teknologi oppført i UDs vareliste I
  • Forbud mot eksport av varer og teknologi til utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen. Forbudet omfatter også transport, teknisk bistand og meglervirksomhet, samt finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til slike varer og teknologi
  • Forbud mot eksport av utstyr som kan brukes til undertrykkelse av egen befolkning
  • Forbud om å stille formuesgoder til rådighet for sanksjonerte personer og enheter
  • Påbud om frys av formuesgoder som eies eller kontrolleres av sanksjonerte personer og enheter
  • Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for eksport av varer og teknologi som kan bidra til Irans kjernefysiske program oppført i vedlegg I og II
  • Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for eksport av programvare oppført i vedlegg VIIA
  • Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for eksport av visse typer grafitt, råmetall og halvfabrikata av metall oppført i vedlegg VIIB
  • Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for kjøp, import og transport fra Iran av varer og teknologi oppført i vedlegg I og II

Det skal også søkes om forhåndstillatelse for leveranse av teknisk og finansiell bistand, samt meglervirksomhet og deltagelse i næringsvirksomhet, i tilknytning til overnevnte varer og teknologi. Teknisk bistand omfatter bl.a. opplæring, rådgivning, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter jf. forskriftens § 1 bokstav r.

Søknad om eksportlisens og forhåndstillatelse skal sendes inn via Utenriksdepartementets elektroniske saksbehandlingssystem E-lisens. Skriftlige lisenser og forhåndstillatelser vil utstedes i samme system.

Bedrifters ansvar ved eksport til Iran

Departementet informerer om at det er forbudt, forsettlig eller uaktsomt, å bryte eller medvirke til brudd på både eksportkontrollforskriften og Iran-forskriften. Omgåelser kan også medføre straffansvar.

Mer informasjon

Spørsmål og henvendelser

Generelle henvendelser knyttet til håndhevelse av eksportkontrollforskriften og Iran-forskriften bes sendt inn skriftlig inn via E-lisens.