Eksport til Iran

Avtalen om Irans atomprogram, den såkalte «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA) fra juli 2015, innebærer at en rekke sanksjoner mot Iran vil bli opphevet mot at Iran aldri søker atomvåpen. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) rapporterte 16.01.2016 at Iran har oppfylt sine innledende forpliktelser slik de er formulert i JCPOA. Sanksjonslettelsene ble iverksatt samme dag.

Det norske regelverket er på linje med EUs regelverk for eksport til Iran. Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran  er tilgjengelig på Lovdatas sider (sist endret 16.01.2016).

Handlingsplanen omfatter oppheving av tidligere sikkerhetsrådsresolusjoner, sanksjoner og restriktive tiltak knyttet til Irans atomprogram. I tillegg til FN-sanksjonene som bortfaller, opphever Norge i likhet med EU de økonomiske tiltakene som har lagt begrensinger på handel og samarbeid med Iran, blant annet innen maritim sektor, olje/gass og bank/finans.

Revidert forskrift om eksport til Iran omfatter enkelte forbud og restriksjoner mot eksport av visse sensitive varer og teknologi slik det er beskrevet i JCPOA. I tillegg er enkelte personer og enheter fremdeles sanksjonert.

For eksport av bl.a. nukleære varer og teknologi skal det heretter søkes om forhåndstillatelse til eksport fra Utenriksdepartementet.

FNs våpenembargo og missilsanksjoner videreføres i henholdsvis 5 og 8 år.

EUs restriktive tiltak som gjelder menneskerettighetssituasjonen i Iran videreføres, og inngår fremdeles i den norske forskriften som regulerer eksport til Iran.

FN-sanksjonene kan gjeninnføres hvis Iran vesentlig misligholder sine forpliktelser. EU og Norge vil også kunne vurdere å gjeninnføre tiltak i en slik situasjon.

Oversikt over endringer

Følgende sentrale bestemmelser oppheves:

 • Forbud mot eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren
 • Forbud mot eksport av nøkkelskipsutstyr og -teknologi
 • Forbud mot import, kjøp og transport av råolje eller oljeprodukter fra Iran
 • Forbud mot import, kjøp og transport av petrokjemiske produkter fra Iran
 • Forbud mot import, kjøp og transport av naturgass fra Iran
 • Forbud mot eksport av edle metaller, sedler og mynter
 • Forbud mot bank- og finansieringstjenester samt forsikring av visse virksomheter
 • Krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for overføring av penger over visse terskelverdier
 • Forbud mot teknisk og finansiell bistand tilknyttet overnevnte forbud

I tillegg fjernes en rekke iranske personer og enheter innen olje, gass, shipping og finanssektoren, samt iranske banker og finansielle institusjoner, fra sanksjonslisten. Lister over slettingene er vedlagt EUs rådsvedtak nr. 2015/1862.

Sanksjonslettelsene medfører at det ikke lenger er behov for å søke Utenriksdepartementet om forhåndsvurdering av all eksport til Iran. Heretter er det bare på enkelte sensitive teknologiområder at forhåndstillatelse vil være påkrevd. Dette gjelder bl.a. følgende teknologiområder:

 • Varer og teknologi som kan bidra til Irans kjernefysiske program oppført i vedlegg I og II
 • Programvare oppført i vedlegg VIIA
 • Visse typer grafitt, råmetall og halvfabrikata av metall oppført i vedlegg VIIB
 • Kjøp, import og transport fra Iran av varer og teknologi oppført i vedlegg I og II

Det skal også søkes om forhåndstillatelse for leveranse av teknisk og finansiell bistand, samt meglervirksomhet og deltagelse i næringsvirksomhet, i tilknytning til overnevnte varer og teknologi.

Søknad om forhåndstillatelse skal sendes inn via Utenriksdepartementets elektroniske saksbehandlingssystem E-lisens på eget skjema som gjelder eksport til Iran. Skriftlige forhåndstillatelser vil utstedes i samme system.

Oversikt over gjeldende restriksjoner

Våpenembargoen mot Iran medfører at det ikke vil innvilges lisens for eksport av varer, teknologi og tjenester omfattet av UDs vareliste I.

Gjeldende forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran fastsetter bl.a. følgende forbud:

 • Teknisk bistand, meglervirksomhet og andre tjenester i tilknytning til varer og teknologi oppført i UDs vareliste I
 • Eksport av varer og teknologi til utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, oppført i vedlegg III. Forbudet omfatter også transport, teknisk bistand og meglervirksomhet, samt finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til slike varer og teknologi
 • Eksport av utstyr som kan brukes til undertrykkelse av egen befolkning
 • Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for sanksjonerte personer og enheter
 • Frys av formuesgoder som eies eller kontrolleres av sanksjonerte personer og enheter

Departementet minner om Eksportkontrollforskriftens generelle regler om lisensplikt jf Kapittel 2 og § 7 b som fastslår at det er lisensplikt for «enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs Sikkerhetsråd med hjemmel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til».

Bedrifters ansvar ved eksport til Iran

Departementet informerer om at det er forbudt, forsettlig eller uaktsomt, å bryte eller medvirke til brudd på Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Omgåelser kan også medføre straffansvar.

Mer informasjon

Veiledning om USAs nasjonale regelverk for eksport til Iran

Spørsmål og henvendelser

Generelle henvendelser knyttet til håndhevelse av Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran kan sendes inn via E-lisens.

Spørsmål knyttet til samme forskrift kan også rettes til Utenriksdepartementets servicetelefon for eksportkontroll: 23 95 06 50 (mandag-fredag kl. 10-14).