Sanksjoner og tiltak

FNs sikkerhetsråd kan med folkerettslig bindende virkning vedta sanksjoner mot stater, personer eller enheter. I tillegg vedtar også EUs råd restriktive tiltak overfor ulike stater, personer eller enheter.

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre Sikkerhetsrådets bindende vedtak, og etter en konkret vurdering kan Norge slutte opp om EU-tiltakene. Flere av sanksjons- og tiltaksregimene inneholder bestemmelser om våpenembargo.

For at sanksjoner eller tiltak skal være bindende for private rettssubjekter i Norge, må de gjennomføres i norsk rett. Sanksjoner som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, gjennomføres i norsk rett som hovedregel ved forskrifter vedtatt med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De forente nasjoners sikkerhetsråd.

EUs tiltaksregimer eller andre internasjonale ikke-militære tiltak som Norge har sluttet opp om kan gjennomføres ved forskrift gitt med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomiske eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler.

Visse typer tiltak som er omfattet av FN-sanksjoner og/eller EU-tiltak gjennomføres med hjemmel i annen norsk lovgivning. Dette gjelder blant annet våpenembargoer, som dels er gjennomført med hjemmel i den alminnelige eksportkontrollovgivningen. Det er derfor bare i noen av sanksjons- og tiltaksforskriftene at våpenembargo uttrykkelig er nevnt.

Sanksjoner og tiltak kan ha betydning for hvilke land din bedrift kan eksportere til – og hvem man kan handle med. Utenriksdepartementet anmoder alle bedrifter å gjøre seg kjent med gjeldende sanksjoner og tiltak.

Spørsmål om regelverket kan sendes Utenriksdepartementet ved bruk av E-lisens.

EU sanctions map: EU har utviklet en nettportal som gir en visuell oversikt over EUs restriktive tiltak og FN-sanksjoner. Dette er en nyttig informasjonskilde også for norske bedrifter, ettersom Norge i all hovedsak har tilsvarende sanksjonsregler. Vi understreker at det er norsk regelverk som gjelder for norske bedrifter og eksport fra Norge.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor har noen land egne, unilaterale sanksjoner. Blant annet USA har et omfattende sanksjonsregelverk som er i stadig utvikling. For enkelte norske eksportører, spesielt de med aktiviteter og interesser i USA, kan det være viktig å  være kjent med amerikanske sanksjonsregler. Utenriksdepartementet har ikke mulighet til å veilede nærmere på dette området, men norske eksportører oppfordres til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel ved å kontakte den amerikanske ambassaden.

Gjeldende sanksjoner og tiltak pr. juni 2020

Afghanistan/Taliban:

2013.11.08 nr 1294: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Taliban

Al-Qaida og Isil:

1999.12.22 nr 1374: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Isil (Da'esh) og Al-Qaida

Burma/Myanmar:

2003.07.04 nr 0895: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

Burundi:

FOR-2016-02-05-104: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi

Darfur-provinsen
i Sudan
:

2006.06.02 nr 0573: (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan

Egypt:

2015.12.11 nr. 1433: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt

Republikken Guinea:

2014.02.09 nr 626: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea

Guinea-Bissau:

2015.12.11 nr. 1434: (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau

Hviterussland:

2006.09.08 nr 1041: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

Irak:

1990.08.09 nr 0635: (UD) Forskrift om gjennomføring av De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjoner om sanksjoner mot Irak

Iran:

2007.02.09 nr 0149: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Jemen:

2015.06.19 nr. 663 (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen

Den demokratiske republikken Kongo:

2003.10.10 nr 1221: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo

Libanon:

2006.09.08 nr 1040: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon

Libya:

2011.03.11 nr 0265: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya

Mali:

2020.05.07 nr 0955: (UD) Forskrift om sanksjoner i lys av situasjonen i Mali

Nicaragua:

 

2020.06.23 nr 1283: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua

Nord-Korea:

2006.12.15 nr 1405: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea

Russland:

2014.08.15 nr 1076: (UD) Forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.

Den sentralafrikanske republikk:

2015.09.18 nr. 1061: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk

Somalia:

1992.02.07 nr 0077: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Somalia

Syria:

2011.09.02 nr 0902: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Syria

Sør-Sudan

2015.11.12: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan

Tunisia:

2015.12-11 nr. 1436: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia

Ukraina:

2014.05.09 nr. 612 (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Venezuela: 

2017.12.15.2103 (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela

Zimbabwe:

2003.08.15 nr 1050: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

OSSE gjorde i 1992 vedtak om våpenembargo i tilknytning til konflikten om Nagorno Karabakh. Som medlem av OSSE følger Norge dette vedtaket.

Våpenembargoer pr. mars 2020

En våpenembargo innebærer at det er forbudt å eksportere våpen og forsvarsmateriell til bestemte land. Vi minner om at all eksport av våpen og forsvarsmateriell er underlagt lisensplikt. Følgende land er underlagt våpenembargo:

Afghanistan
Den demokratiske republikken Kongo
Den sentralafrikanske republikken
Hviterussland
Irak
Iran
Jemen
Libanon
Libya
Myanmar/Burma
Nord-Korea
Russland
Somalia
Sudan
Sør-Sudan
Venezuela
Zimbabwe