Utvidet lisensplikt ("Catch all")

Etter Utenriksdepartementets forskrift av 19. juni 2013 (Eksportkontrollforskriften) er varer omfattet av liste I og II omfattet av lisensplikt. I visse tilfeller kan imidlertid lisensplikt også utløses for varer som ikke står på listene.

Varene, som er beskrevet i ovennevnte liste I og II, er enten direkte konstruert eller modifisert for militært formål (forsvarsmateriell, liste I), eller de er sivile varer med stor militær betydning (flerbruksvarer, liste II). Det er også lisensplikt for teknologi (herunder immateriell teknologi/kunnskap) og tjenester knyttet til varene på listene.

I visse tilfeller er det imidlertid behov for å kunne utløse lisensplikt og nekte utførsel også for varer og teknologi som ikke er oppført på liste I og II. Eksportkontrollforskriften angir fire slike omstendigheter der lisensplikt kan utløses for varer som ikke er listeført på liste I eller II, såkalte generalklausuler eller «fang alt» /«catch all» - bestemmelser.

Generalklausulene er fastsatt i eksportkontrollforskriftens § 7. Disse er beskrevet nedenfor.

1) Masseødeleggelsesvåpen

I forskriftens § 7 a heter det at:

"enhver vare, teknologi og tjenesteytelse der eksportøren er kjent med eller har grunn til å forstå at varen, teknologien eller tjenesten er eller kan være ment, helt eller delvis, for bruk i forbindelse med utvikling, produksjon, håndtering, drift, vedlikehold, lagring, deteksjon, identifikasjon eller spredning av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen eller andre kjernefysiske sprengelementer. Tilsvarende regler gjelder for eksport av enhver vare, teknologi eller tjeneste som kan benyttes til utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av missiler som kan levere slike våpen."

Denne "catch-all" – klausulen er forhandlet innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i, og har som formål å bidra til å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

2) Land underlagt våpenembargo

§ 7 b fastslår at det er lisensplikt for:

«enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd med hjemmel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til».

Slike embargoer eller tiltaksregimer følger av Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak eller gjennomføring av FNs sanksjonsregimer. En oversikt finnes her. Det er bare i noen av sanksjons- og tiltaksforskriftene at våpenembargo uttrykkelig er nevnt, siden embargoer dels er gjennomført med hjemmel i den alminnelige eksportkontrollovgivningen. Det fremgår av EU sanctions map hvilke land og områder som er underlagt våpenembargo.

For det første omfatter lisensplikten varer som knyttes til forsvarsmateriell i tråd med EUs forordning om kontroll med flerbruksvarer (428/2009), som definerer «militær bruk» som følger:

  1. Incorporation into military items listed in the military list of Member states (norsk vareliste I).
  2. Use of production, test or analytical equipment and components therefore, for the development, production or maintenance of military items listed in the abovementioned list.
  3. Use of any unfinished products in a plant for the production of military items in the abovementioned list.

For det andre kan lisensplikten utløses ved leveranse direkte til en militær sluttbruker eller der det foreligger uakseptabel risiko for avledning til militær bruk.

3) Krig, krig truer eller borgerkrig

§ 7 c  fastslår at det er lisensplikt for:

"enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig".

«Militær bruk» forstås på samme måte som beskrevet under § 7 b.

4) Norske sikkerhets- og forsvarsinteresser

§ 7 d fastslår at det er lisensplikt for:

«enhver vare, teknologi eller tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser».

Denne generalklausulen gir Utenriksdepartementet hjemmel til å kunne kontrollere eksport under særlige omstendigheter.

Mer informasjon

Det er ikke mulig å gi en fullstendig beskrivelse av praktiseringen av den utvidede lisensplikten. Således vil det lett kunne oppstå tvilstilfelle, spesielt ved salg til statlige aktører i land underlagt våpenembargo. Ta kontakt med Utenriksdepartementet dersom du er i tvil eller har grunn til å forstå at sluttbruken er i konflikt med formålet med noen av klausulene beskrevet ovenfor.