Utvidet lisensplikt ("Catch all")

Lisenspliktige varer omfattes av liste I og liste II. Men lisensplikt kan også utløses i visse andre tilfeller.

Den tradisjonelle eksportkontrollen er relatert til utførsel av våpen, ammunisjon og annet militært materiell og andre strategiske varer. Disse varene, som er beskrevet i to detaljerte lister, er enten direkte konstruert eller modifisert for militært formål (forsvarsmateriell, liste I), eller de er sivile varer med stor militær betydning (flerbruksvarer, liste II).

Det er imidlertid behov for å kunne utløse lisensplikt også for varer som ikke står på Utenriksdepartementets lister under visse særlige omstendigheter. Eksportkontrollforskriften angir fire såkalte generalklausuler - «fang alt» eller «catch all».

Hvor finnes reglene om "catch-all"?
Utenriksdepartementets forskrift av 19. juni 2013 (Eksportkontrollforskriften) § 7 fastsetter fire ulike generalklausuler som fastsetter lisensplikt for varer, teknologi og tjenester som ikke er omfattet av varelistene. Disse er beskrevet nedenfor.

1)     Masseødeleggelsesvåpen
I forskriftens § 7 a heter det at:

"enhver vare, teknologi og tjenesteytelse der eksportøren er kjent med eller har grunn til å forstå at varen, teknologien eller tjenesten er eller kan være ment, helt eller delvis, for bruk i forbindelse med utvikling, produksjon, håndtering, drift, vedlikehold, lagring, deteksjon, identifikasjon eller spredning av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen eller andre kjernefysiske sprengelementer. Tilsvarende regler gjelder for eksport av enhver vare, teknologi eller tjeneste som kan benyttes til utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av missiler som kan levere slike våpen."

Denne "catch-all" – klausulen er forhandlet innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i, og har som formål å bidra til å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

2)     Land underlagt våpenembargo
§ 7 b fastslår at det er lisensplikt for:

«enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd med hjemel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til».

Slike embargoer eller tiltaksregimer, som gjerne følger av Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak, gjennomføres i egne norske forskrifter. Disse er tilgjengelige på Lovdata, og finnes her.

Norge har harmonisert seg med EUs forordning om kontroll med flerbruksvarer (428/2009), som definerer «militær bruk» som følger:

a)      Incorporation into military items listed in the military list og Member states (norsk vareliste I).

b)      Use of production, test or analytical equipment and components therefore, for the development, production or maintenance of military items listed in the abovementioned list.

c)       Use of any unfinished products in a plant for the production of military items in the abovementioned list.

3)     Krig, krig truer eller borgerkrig
§ 7 c  fastslår at det er lisensplikt for:

"enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig".

4)     Norske sikkerhets- og forsvarsinteresser
§ 7 d fastslår at det er lisensplikt for:

«enhver vare, teknologi eller tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser».

Denne generalklausulen gir Utenriksdepartementet hjemmel til å kunne kontrollere eksport under særlige omstendigheter.

Mer informasjon
Det er ikke mulig å gi en fullstendig beskrivelse av praktiseringen av den utvidede lisensplikten. Således vil det lett kunne oppstå tvilstilfelle. Ta kontakt med Utenriksdepartementet dersom du er i tvil eller har grunn til å forstå at sluttbruken er i konflikt med formålet med noen av klausulene beskrevet ovenfor. 

Til toppen