Offisielt frå statsrådet 17. oktober 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit ekspertutval som skal vurdere praktiseringa av retningslinene for bruk av oljeinntekter i ljos av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland og utfordringane for norsk økonomi på kort og lang sikt.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. oktober 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 5 S (2014-2015)
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014.

Kulturdepartementet
Prop. 6 L (2014-2015)
Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Prop. 4 L (2014-2015)
Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

2. Styrer, utval

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland og utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt:

Professor Øystein Thøgersen (utvalgsleder), Bergen
Direktør Ida Wolden Bache, Oslo
Professor Hilde Bjørnland, Bærum
Professor Knut Anton Mork, Oslo
Seniorøkonom Silje Ones, Oslo
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
Professor Kjetil Storesletten, Oslo
(Nyhetssak)

3. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage 2. juli 2014 fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) over Justis- og beredskapsdepartementets avslag av 20. juni 2014 på søknad om tilskudd til rettshjelptiltak. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Himanshu Gulati gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes på ny som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Advokat Marit Berger Røsland utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær ved Statsministerens kontor Fredrik Färber gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Siv Jensen.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Jon Georg Dale gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Siv Jensen.

Varaordfører Tom Cato Karlsen utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Næringspolitisk rådgiver Kai-Morten Terning utnevnes til statssekretær for statsråd Solveig Horne.

Advokatfullmektig Jøran Kallmyr utnevnes til statssekretær for statsråd Anders Anundsen.

Statssekretær Ole Berget gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Siv Jensen.

Statssekretær Maria Hoff Aanes gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Solveig Horne.
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Seniorskattejurist Trude Steinnes Sønvisen, seniorskattejurist Håvard Lyngmo, seniorskattejurist Grethe H. Dahl og seniorskattejurist Martin Børresen utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lagdommer Borghild Magni Elsheim utnevnes til førstelagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Hans-Petter Jahre utnevnes til lagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Christian Lund, konstituert lagdommer Harald Georg Venger og konstituert lagdommer Kjersti Buun Nygaard utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Elin Moseidjord utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Toril Wirkola Karlsen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Frode Hanssen utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert lagmann Anne Lise Rønneberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. november 2014 til og med
31. oktober 2016.

Pensjonert tingrettsdommer Elisabeth Løseth konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. november 2014 til og med
31. august 2016.

Advokat Mats Wilhelm Ruland og advokat Odd Magne Gjerde konstitueres som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett fram til og med 11. august 2016, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.