Historisk arkiv

Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere praktiseringen av handlingsregelen.

Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere praktiseringen av handlingsregelen.

Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen vist til at handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter over statsbudsjettet skal ligge til grunn for finanspolitikken. Handlingsregelen legger opp til at bruken av fondsmidler over statsbudsjettet over tid skal følge forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekst­fremmende skatte­lettelser. Bruken av oljepenger skal tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlings­regelens rammer.

Kapitalen i pensjonsfondet er nå vesentlig større enn det lå an til for få år siden. Med et stort fond kan banen for forventet realavkastning endre seg mye fra ett år til det neste, og blir dermed mindre egnet som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. Utfordringene for norsk økonomi og offentlige finanser har også på andre områder endret seg siden 2001.

Regjeringen setter nå ned et ekspertutvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt, og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlandsøkonomien.

Utvalget skal vurdere om det er behov for å supplere retningslinjene med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken i en situasjon med stor avstand til 4-prosentbanen og mulighet for betydelige endringer i nivået på banen fra et år til det neste.

Utvalget vil ledes av professor Øystein Thøgersen og skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2015.

Sammensetning av utvalget:

  • Professor Øystein Thøgersen (utvalgsleder), Bergen
  • Direktør Ida Wolden Bache, Oslo
  • Professor Hilde Bjørnland, Bærum
  • Professor Knut Anton Mork, Oslo
  • Seniorøkonom Silje Ones, Oslo
  • Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
  • Professor Kjetil Storesletten, Oslo

 Se også mandat for utvalget