Høring – NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2015

Vår ref.: 15/2833

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen.

Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen har vurdert hvordan retnings­linjene for bruken av oljeinntekter bør praktiseres i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 17. oktober 2014. Utvalget har hatt som mandat å vurdere om det er behov for å supplere dagens retningslinjer for finanspolitikken med tilleggsregler eller ved å under­streke hensyn som bør tillegges særlig vekt i en situasjon med stor avstand til 4-pro­sent­banen og muligheter for betydelige endringer i anslag for nivået på banen fra ett år til det neste. Utvalget ble også bedt om å vurdere hvordan det innenfor rammene av retnings­linjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlands­økonomien.

Utvalgets rapport er tilgjengelig på www.regjeringen.no under dokumenter/høringer.

Rapporten sendes på åpen høring. Den enkelte høringsinstans bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 1. november 2015. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Hørings­uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Med hilsen

Amund Holmsen e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                        Per Mathis Kongsrud
avdelingsdirektør

Offentlige institusjoner
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Finanstilsynet
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå

Private virksomheter og organisasjoner
Civita – Den liberale tankesmien
Danske Bank
DNB Markets
First Securities
Handelsbanken Research
Nordea Markets
Samfunnsøkonomisk analyse
Skagenfondene
Sparebank1 Gruppen
Tankesmien Agenda

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Stavanger, Handelshøyskolen
Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi
Norges Handelshøyskole, Institutt for finans
NTNU, Institutt for samfunnsøkonomi
UiT, Handelshøgskolen
BI, Institutt for samfunnsøkonomi
BI, Institutt for finans

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Econa
Fellesforbundet
Finans Norge
Fraktefartøyenes Rederiforening
IKT-Norge
Kommunesektorens organisasjon KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Studentorganisasjon
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk sykepleierorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samvirkeorganisasjonenes Forhandlingsorganisasjon – Samfo
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund