NOU 2015: 9

Finanspolitikk i en oljeøkonomi — Praktisering av handlingsregelen

Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen som har vurdert praktisering av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen den 18. juni 2015. Utvalget ble bedt om å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner. Mandatet ber også utvalget vurdere behovet for å supplere retningslinjene med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken i en situasjon med stor avstand til 4-prosentbanen og mulighet for betydelige endringer i nivået på banen fra et år til det neste. Utvalget anbefaler en mer gradvis innfasing av oljeinntektene i årene framover enn i årene etter 2001. Ved store avvik fra 4-prosentbanen, slik det er i dag, bør regjeringen stake ut en tydelig kurs tilbake til banen. Utvalget peker på to tilleggsregler som kan være til nytte når en slik kurs skal stakes ut.

Les dokumentet