Historisk arkiv

To ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen og flerårige budsjetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen har besluttet å sette ned to ekspertutvalg for å styrke det finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler, sier finansminister Siv Jensen.

- Regjeringen har besluttet å sette ned to ekspertutvalg for å styrke det finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler, sier finansminister Siv Jensen.

- Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlings­regelen for bruk av oljepenger, slik at fondet også kommer framtidige generasjoner til gode. Offentlige midler skal forvaltes effektivt for å sikre innbyggerne mest mulig velferd, og på en måte som viser respekt for skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.

 

Utvalg for å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruk av oljeinntekter

Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal vurdere behovet for å supplere retnings­linjene med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlands­økonomien.

Kapitalen i pensjonsfondet er nå vesentlig større enn det lå an til for få år siden. I 2013 alene økte fondet med 1 200 milliarder kroner, og kapitalen utgjør nå mer enn to års verdiskaping i fastlandsøkonomien. Med et stort fond kan banen for forventet realavkastning, anslått til 4 prosent av fondet, endre seg mye fra ett år til det neste, og den blir dermed mindre egnet som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. Dette illustreres av dagens situasjon, der en rask tilbakevending til banen for forventet fondsavkastning ville gitt en svært sterk økning i bruken av oljeinntekter over en kort tidsperiode.

Utvalget vil ledes av professor Øystein Thøgersen (Norges Handels­høyskole) og skal legge fram sin rapport innen utgangen av juni 2015.

 

Utvalg for å vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet

Staten legger beslag på en vesentlig del av samfunnets ressurser. Innenfor en helhetlig budsjettprosess, hvor ulike tiltak vurderes opp mot hverandre, er det behov for et godt beslutningsgrunnlag og forutsigbar finansiering av investeringer, slik at de kan gjennomføres på et rasjonelt vis og gi de forventede resultater. Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Utvalgets tilrådinger skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for statlige prioriteringer og fremme en effektiv bruk av offentlige midler.

Utvalget vil ledes av direktør Øystein Børmer (Direktoratet for økonomi­styring) og skal levere sin rapport innen utgangen av november 2015.

Se også mandatene for utvalgene:

 ___________________________________________________

 

Her finner du mer informasjon om statsbudsjettet 2015:


Dokumentene:

_____

_____


Pressemeldinger:


Faktaark:

_____

 

_____