Historisk arkiv

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform:

En mer effektiv offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra og med 2015. – Vi vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler. Som i næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. ­For å hente ut potensialet må det stilles klare krav om mindre byråkrati og mer igjen for skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra og med 2015. – Vi vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler. Som i næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. ­For å hente ut potensialet må det stilles klare krav om mindre byråkrati og mer igjen for skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.

Den nye reformen vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Reformen innebærer at deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene tilbakeføres til fellesskapet gjennom de årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes til 0,5prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Samlet sett er overføringen som følge av reformen beregnet til 1,4milliarder kroner i 2015.

Kravet om mindre byråkrati og mer igjen for pengene vil gjelde det meste av statlig forvaltning. Alle statlige virksomheter som har driftsbevilgning er omfattet av reformen, også sektorer som er politisk prioritert. Regjeringen forutsetter at virksomhetene gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.

– For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess. Regjeringen vil derfor la dette inngå som en fast del av budsjettarbeidet framover. Reformen vil stimulere forvaltningen til å avbyråkratisere og bruke ressurser mer effektivt også i årene framover. OECD anbefalte Norge å vurdere en slik reform i 2013. Nå gjennomfører Regjeringen, sier finansminister Siv Jensen, som også viser til at de har tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark.

 ___________________________________________________

 

Her finner du mer informasjon om statsbudsjettet 2015:


Dokumentene:

_____

_____


Pressemeldinger:


Faktaark:

_____

 

_____