Forsiden

Åpningstale Mangfoldskonferansen 2022

Kjære alle sammen! Det er en stor glede å være med og åpne årets Mangfoldskonferanse. Og det er ekstra godt å kunne åpne en konferanse som har et så eksplisitt søkelys på muligheter.

Nærmere bestemt på mulighetene som ligger i å erkjenne at mangfold er en styrke og et gode.

Og at mennesker med alle sine forskjellige og fantastiske egenskaper er arbeidslivets aller viktigste ressurs.

Så takk til IMDi som avholder denne viktige konferansen,
og til alle dere som deltar her i dag for å inspirere og bli inspirert.

Jeg vil også få rette en stor takk til dagens konferansier, Irene.

Som er en virkelig sterk rollemodell og talskvinne for det tankesettet som ligger bak denne konferansen.

Så takk for din innsats, og den smittende gleden og pågangsmotet du sprer.

*

Mangfold er naturlig.

Det at vi er forskjellige, samtidig som vi har mye til felles.

Det er verken nytt eller spesielt oppsiktsvekkende.

Likevel må vi gjøre en innsats for å ta vare på.

Og øke mangfoldet på våre arbeidsplasser.

Og vi må gjenta budskapet om at mangfold er en ressurs, med styrke.

På denne konferansen vil vi få godt innblikk i hvorfor økt etnisk mangfold på arbeidsplassen kan være avgjørende for virksomheters muligheter for suksess.

Og vi skal få konkrete tips til hvordan man kan gå fram for å lykkes med inkluderende ledelse og rekruttering.

Det er en rekke gode grunner til at mangfold er blitt satt så sterkt på dagsorden de siste årene.

Den aller viktigste er trolig erfaringen av at verden er blitt stadig mindre, og vi samhandler i økende grad på tvers av landegrenser – på tvers av kulturer.

I en globalisert verden er befolkningen blitt mer mangfoldig.

Det betyr også at mange virksomheter i økende grad erfarer at mangfold internt på arbeidsplassen kan styrke deres muligheter til å lykkes.

Både internasjonalt og hjemme i Norge.

Store norske selskaper med internasjonale kunder har allerede sett lønnsomheten som kommer med å rekruttere mangfoldig.

De har forstått at mangel på mangfold i et globalt næringsliv kan svekke konkurranseevnen.

De erfarer ganske enkelt at mangfold lønner seg.

Men styrken og gevinstene i det å ha en mangfoldig arbeidsstokk gjelder ikke bare i den internasjonalt konkurranseutsatte delen av næringslivet.

Det gjelder de fleste bedriftene i Norge.

Det handler blant annet om å tilpasse seg et kundegrunnlag som blir mer og mer mangfoldig og sammensatt.

Og det handler om å rekruttere de beste talentene.

De erfarer også at mangfold er lønnsomt ikke bare økonomisk for egen virksomhet, men for samfunnet i stort.

Fordi det også gir en bedre utnyttelse av befolkningens samlede ressurser.

Samtidig som det forebygger utstøting og sosial eksklusjon.

Mange av dere som er her i dag jobber aktivt og systematisk med FNs bærekraftmål.

Som blant annet skal bidra til å redusere sosial og økonomisk ulikhet, og sikre økt likestilling.

Mangfold er en viktig del av denne innsatsen, som handler om å sikre et mer rettferdig arbeidsliv.

Der flere får oppleve tilhørighet og det å være til nytte.

Og bruke sine talenter og ressurser i arbeidslivet.

*

Arbeidslivet i Norge ER allerede etnisk mangfoldig.

Hver 5. arbeidstaker har innvandret fra et land utenfor Norden, eller er barn av innvandrere.

Likevel vet vi at arbeidstakere med innvandrerbakgrunn over dobbelt så ofte som andre er overkvalifisert i jobbene sine.

Og de må fortsatt sende 25 prosent flere søknader enn søkere med norskklingende navn, men ellers like kvalifikasjoner.

De er også fortsatt overrepresentert i deltidsstillinger og blant arbeidsledige.

Dette er dårlig utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og veldig negativt for de som får sine muligheter sterkt begrenset.

Denne statistikken viser også tydelig at uten korrigerende tiltak vil majoritetsbefolkningen ha en tendens til å fortsette å rekruttere seg selv.

Det er ikke nødvendigvis et resultat av bevisste vurderinger eller – nedvurderinger av innvandreres kompetanse.

Men det kan være et utslag av prosesser som arbeidsgivere ikke selv er bevisst.

Vi trenger arbeidsgivere som ser menneskers ulike egenskaper og bakgrunner som en styrke og mulighet, mer enn en risiko.

Som tør å satse på mangfold, som mange av dere som er her i dag nettopp gjør.

Som har gått fra å tenke «hvordan får vi flere søkere som passer inn hos oss» til heller å tenke «hvordan sørger vi for at alle kan se for seg å jobbe hos oss»?

Så takk skal dere ha for de mulighetene dere er med å tilby,
og for de viktige signalene dere sender ved å jobbe godt og systematisk med å styrke mangfoldet i egen organisasjon.

*

Et av de viktigste målene i regjeringens integreringspolitikk er nettopp å bidra til at flest mulig innvandrere kommer i arbeid.

Vi jobber på bred front for å fremme økt etnisk mangfold.

Ikke minst gjennom viktige kompetansetiltak for innvandrere, som sikrer norskopplæring og formell kompetanse for de som trenger det.

Men også gjennom tiltak for å stimulere til økt bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs.

IMDi forvalter blant annet flere ordninger for å styrke det etniske mangfoldet i arbeidslivet.

Jeg vil anbefale alle å undersøke mulighetene som ligger i disse ordningene for egen virksomhet.

Ikke minst så er Mangfoldsprisen som skal deles ut senere i dag, en viktig måte å løfte fram de mange positive sidene ved økt mangfold – gjennom gode eksempler.

Jeg vet at det er mange gode kandidater som nomineres til denne prisen.

Så det blir spennende å se hvem juryen har kommet frem til i år.  

Vinneren annonseres på slutten av dagen.

*

Nå har jeg snakket om de store mulighetene som ligger i økt mangfold.

For mange av dere er nok dette en innarbeidet tenkemåte.

Men vi vet at en del mennesker i verden også opplever mangfold som noe truende.

Det gjelder også her hjemme i Norge.

Kanskje fordi det rokker ved noen faste og vante rammer.

Kanskje fordi det utfordrer tanker og handlemønstre som er så sterkt innarbeidet at de tas for gitt.

Fremmedfrykt er ett ord for dette.

Og fremmedfrykt kan arte seg i ulike styrker og dimensjoner.

Også i små doser kan fremmedfrykt virke hemmende og inngripende for de som rammes av denne ofte usynlige kraften.

Det kan være forskjellen på å bli inkludert eller ikke.

Det kan være utslagsgivende i en jobbsøkerprosess.

Og det kan føre til stigmatisering og fordommer, sosial isolasjon og segregering,
som igjen kan gi opphav til økt konfliktnivå i samfunnet.

Regjeringens syn er at mangfold først og fremst er en styrke.

Som bidrar til utvidelse av perspektiver og erfaringer.

Som bidrar til utvikling, innovasjon og vekst.

Og som fremmer solidaritet og fredelig sameksistens.

Akkurat nå er det ekstra viktig at vi opprettholder dette fokuset og tankesettet.

Mens vi er samlet her i dag, er det krig på åttende måneden i Ukraina.

Russlands angrepskrig har ringvirkninger for hele verdensbildet,

Og én av konsekvensene er altså at Europa er kastet inn i den største massefluktsituasjonen siden andre verdenskrig.

Norge har i år tatt imot over 33 000 ukrainske flyktninger.

Samlet ligger det an til at opp mot 40 000 flyktninger ankommer landet i år.

Det samme antallet er ventet neste år.

I tillegg tar Norge også imot kvoteflyktninger, i tillegg de som kommer på familiegjenforening eller som asylsøkere fra flere steder i verden.

Det betyr at vi er oppe i det soleklart største antallet nyankomne flyktninger i norsk historie.

Det betyr igjen at vi på kort tid har fått et betydelig økt mangfold i befolkningen.

Flyktningene som kommer til Norge er mennesker i alle aldersgrupper.

Hver med sine individuelle utgangspunkt.

Felles for alle er behovet for trygghet,

Som også betyr behov for normalitet.

Å komme i gang igjen med et godt og stabilt hverdagsliv i Norge er viktig for at de skal ha det bra.

Mange av de som kommer vil ut i arbeidslivet og bidra.

Vi må sørge for å gi dem den muligheten.

Behovet for arbeidskraft er der.

Det norske arbeidsmarkedet trenger forsterkninger i mange næringer.

Det betyr at mange arbeidsgivere står overfor en unik mulighet til å inkludere.

Og til å rekruttere enda litt bredere enn man har gjort fra før.

Jeg håper det er mange som tar den utfordringen.

*

Gode venner,

I dag skal vi feire mangfoldet og hylle de som dyrker det i praksis.

Gjennom høy bevissthet, profesjonalitet og samfunnsengasjement.

Jeg er glad for at så mange engasjerer seg rundt dette.

Lykke til med videre arbeid, og takk for oppmerksomheten!