Ber reindriften om innspill til dyrevelferdsmeldingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I arbeidet med ny dyrevelferdsmelding ber departementet om å få innspill på status i næringen når det gjelder dyrevelferd, hvilke dyrevelferdsmessige utfordringer reindriften har i dag og hvilke man ser fremover i tid.

I arbeidet med ny melding er det sentralt å få avdekket hvilke forhold som i dag og fremover har størst betydning for dyrevelferden i reindriften, og mulige tiltak som kan settes inn. Det er ønskelig med innspill knyttet til driften på vidda til dyret er slaktet.

– Det er flere utfordringer reindrifta står ovenfor, som beitekrise, klimaendringer og rovviltproblemstikk. Det er derfor viktig å få innspill fra aktørene i denne næringa slik at vi på best mulig måte kan inkludere dette i dyrevelferdsmeldinga, sier landbruks -og matminister Sandra Borch.

Reindriften er en tradisjonell urfolksnæring og kulturbærer. Det er viktig å få innspill på om den den samiske reindriften og forskjeller mellom reindriftsamisk kultur og norsk kultur gir opphav til spesielle konflikter og utfordringer som påvirker dyrevelferden direkte eller indirekte.

Når det gjelder innspill til mulige tiltak skal disse være gjennomførbare både praktisk og økonomisk. Innspillene må være basert på kunnskap både om reinens behov og om dagens reindrift, og at de ikke har utilsiktede negative konsekvenser for dyrevelferd. Det anmodes også om innspill på eventuelt forskningsbehov.

Fristen for skriftlige innspill er 25. oktober 2023. Innspillene sendes til postmottak@lmd.dep.no.

Dyrevelferd knyttet til følgende temaer er særlig relevante for innspill, men listen er ikke uttømmende:

  • Produksjon og drift
  • Avl og flokkstruktur
  • Helsesituasjonen, herunder risko for smittsomme sykdommer
  • Tap og sykdom på beite
  • Klimaendringer
  • Arealpress
  • Rovviltap
  • Transport
  • Slakteprosessen – fra reinen ankommer slaktegjerdet til skrotten henger på krok
  • Forbrukerperspektiv og markedseffekt​