Forsiden

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Kultur- og likestillingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler trådte i kraft 01.07.2022, men vil først ha virkning fra 1. januar 2023. Forskriften regulerer tilskuddet til frivilligsentraler over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett kap. 315 post 60. Tilskuddsordningen skal bidra til å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Ny pengespillov

Den nye loven erstatter de tre gjeldende lovene på pengespillfeltet (pengespilloven, lotteriloven og totalisatorloven). Loven viderefører enerettsmodellen og moderniserer gjeldende regler, samtidig som det innføres flere nye bestemmelser og strengere krav til pengespilltilbydere. Loven øker statens kontroll med enerettstilbyderne og gir myndighetene flere verktøy for å føre tilsyn og kontroll med pengespillmarkedet.

Ny pengespillforskrift

Den nye forskriften presiserer reglene som følger av ny pengespillov, og oppstiller detaljerte krav til ulike pengespilltilbydere. Forskriften samler og forenkler regler som hittil har vært nedfelt i mange ulike forskrifter på pengespillfeltet, og innfører flere generelle krav som gjelder for alle pengespilltilbydere, herunder ulike ansvarlighetstiltak og regler for hvordan pengespill kan markedsføres. I tillegg innføres det flere særskilte regler som gjelder for spesielle typer pengespill, for eksempel egne regler for skrapelodd og bingo.

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping

Endringene i forskriften er en følge av ny pengespillov og pengespillforskrift som trer i kraft fra 1.1.2023. Departementets forslag til nye forskrifter viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. I tillegg foreslås endringer i enkelte av forskriftene som følge av at ny pengespillov eller ny forskrift om pengespill (pengespillforskriften) gitt med hjemmel i denne, fastsetter felles bestemmelser.

Ny forskrift om tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Endringen i forskriften er en følge av ny pengespillov og pengespillforskrift som trer i kraft fra 1.1.2023. Departementets forslag til nye forskrifter viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. I tillegg foreslås endringer i enkelte av forskriftene som følge av at ny pengespillov eller ny forskrift om pengespill (pengespillforskriften) gitt med hjemmel i denne, fastsetter felles bestemmelser.

Ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskudd til idrettsformål

Endringene i forskriften er en følge av ny pengespillov og pengespillforskrift som trer i kraft fra 1.1.2023. Departementets forslag til nye forskrifter viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. I tillegg foreslås endringer i enkelte av forskriftene som følge av at ny pengespillov eller ny forskrift om pengespill (pengespillforskriften) gitt med hjemmel i denne, fastsetter felles bestemmelser.

Ny forskrift om grasrotandel

Endringene i forskriften er en følge av ny pengespillov og pengespillforskrift som trer i kraft fra 1.1.2023. Departementets forslag til nye forskrifter viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. I tillegg foreslås endringer i enkelte av forskriftene som følge av at ny pengespillov eller ny forskrift om pengespill (pengespillforskriften) gitt med hjemmel i denne, fastsetter felles bestemmelser.

Ny forskrift for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Den nye forskriften moderniserer regelverket for å imøtekomme digitalisering og endrede brukervaner. Hovedendringene er knyttet til vilkårene for å kvalifisere til støtte og til kriteriene for fordeling og beregning av tilskudd til støtteberettigede medier.

Endringer i forskrift for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

I innovasjons- og utviklingstilskuddet er støtteintensiteten til prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier økt. I tillegg kan nå flere nisjemedier kvalifisere til tilskudd.

Endring i forskrift om bibliotekstatistikk

Forskrift om endring i bibliotekstatistikkforskriften ble vedtatt 10. august 2022 og skal tre i kraft 1.1.2023. Forskriftsendringene innebærer blant annet at Nasjonalbiblioteket kan hente inn bibliotekstatistikk på den mest hensiktsmessige måten, samt oppdateringer av tidligere vedtak.