Prop. 220 L (2020–2021)

Lov om pengespill (pengespilloven)

Kulturdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til lov om pengespill (pengespilloven). Bakgrunnen for lovforslaget er Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk som konkluderte med at lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven skal slås sammen til en felles lov. Forslaget gir grunnlag for en helhetlig, sammenhengende og systematisk pengespillpolitikk. Loven skal forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill og sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte. Forslaget viderefører enerettsmodellen. Det foreslås krav om risikovurderinger, begrensninger i markedsføring, krav om 18-årsgrense for pengespill og forbud mot pengespill på kreditt. Samtidig tydeliggjøres det at tilbud og markedsføring av pengespill rettet mot Norge uten norsk tillatelse er forbudt og straffbart. Det foreslås å gi Lotteritilsynet nye virkemidler, som mulighet til å kreve opplysninger og mulighet til å ilegge forhåndsfastsatt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Forslaget legger også til rette for at inntekter fra pengespill kan gå til ikke-fortjenestebaserte formål. Det foreslås å presisere vilkårene for når organisasjoner kan tilby lotterier, bingo m.m. Det foreslås videre å fjerne krav om melding til Lotteritilsynet for de minste pengespillene til inntekt for ikke-fortjenestebaserte formål.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget