Forsiden

Endringer i verdipapirhandelloven trer i kraft

Endringene i verdipapirhandelloven som ble vedtatt i lov 22. juni 2022 nr. 79 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) del I, trer i kraft 1. februar 2023.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at endringene i verdipapirhandelloven som ble vedtatt i lov 22. juni 2022 nr. 79 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) del I, trer i kraft 1. februar 2023.

Loven er basert på et forslag i Prop. 84 LS (2021–2022). Endringsloven del I gjennomfører EØS-regler som svarer til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338.

Les mer: