Samleproposisjon – forslag til endringer i flere lover på finansmarkedsfeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem en samleproposisjon med forslag til endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, AIF-loven, finansforetaksloven og hvitvaskingsloven.

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven til gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til direktiv (EU) 2021/338. Direktivet er en del av EUs «Capital Markets Recovery Package», vedtatt på bakgrunn av covid-19-pandemien.

I proposisjonen foreslås det endringer i regler om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond, til gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156. Formålet er å forenkle grensekryssende fondsvirksomhet og sørge for en mer helhetlig praktisering av meldinger mellom nasjonale myndigheter, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes. Det foreslås også en rettelse av en utilsiktet uklarhet i AIF-loven.

Forslagene til endringer i finansforetaksloven går for det første ut på å oppheve meldeplikten for finansforetak ved konserninterne engasjementer på mer enn fem prosent av finansforetakets ansvarlige kapital. For det andre foreslås det at finansforetakslovens krav til god forretningsskikk i § 13-5 fjerde ledd, gjøres gjeldende også for finansforetak etablert i EØS som driver grensekryssende virksomhet i Norge.

I proposisjonen foreslås det at foreldelsesfristen for ileggelse av overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven forlenges fra to til fem år. Hensikten er å sikre at tilsynsmyndighetene kan følge opp overtredelser av loven på en effektiv måte.

Det bes også om Stortingets samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2021/338, og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156.