Et enklere, grønnere og mer helhetlig virkemiddelapparat for næringslivet

Bedriftene skal få bedre og enklere hjelp med det nye virkemiddelapparatet. Næringsministeren har lyttet til tilbakemeldingene fra næringslivet og utfordret virkemiddelaktørene til å utvikle seg for framtidens næringsliv. I dag presenterer han det nye virkemiddelapparatet.

Næringsminister Jan Christian Vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD


– I det drøye året jeg har fått være næringsminister, har jeg besøkt hundrevis av bedrifter over hele landet. Det jeg får høre, igjen og igjen, er at støtten fra virkemiddelapparatet ofte er helt avgjørende, enten det handler om å bygge opp noe nytt, vokse og skalere, eller å komme seg ut i verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Mye fungerer veldig bra, men vi vet også at mange synes det er vanskelig å finne frem. Min ambisjon er at næringslivet skal møte ett virkemiddelapparat som henger godt sammen, sier han.

1. "En vei inn"- en felles digital inngang til virkemiddelapparatet

I 2023 skal virkemiddelaktørene arbeide videre med å forbedre brukervennligheten i virkemiddelapparatet. Dette inkluderer å videreutvikle den digitale plattformen «En vei inn». Arbeidet ledes av Innovasjon Norge i samarbeid med Eksfin, Siva og Norges forskningsråd. Videre utvikling av omfang og kompleksitet i plattformen skal bygge på resultater fra brukerinnsikt og den kommende evalueringen av En dør inn, og avklares i dialog med departementet. I 2023 skal arbeidet fortsette med pilotaktørene, og arbeidet skal inkludere bedret henvisningskompetanse, testing av datadeling og videre utvikling av tjenestemasteren. Det skal i tillegg vurderes om det innenfor rammen er mulig å utvide med et begrenset antall pilotaktører.

2. Bedre synliggjøring av resultater fra offentlig støtte til grønn omstilling

For å lykkes med det grønne skiftet må virkemidlene dreies i grønn retning og det er viktig å synliggjøre resultatene av offentlig støtte. Sammen vil virkemiddelapparatet etablere en sammenlignbar rapportering av støtte til bedrifter og prosjekter med klima- og miljøinnhold. I tillegg til de fem aktørene i prosjektet deltar også Enova i dette arbeidet.

3. Ny samhandlingsmodell for koordinert innsats for grønn omstilling gjennom en pilot innen havvind

Virkemiddelapparatet anbefaler en ny samhandlingsmodell for å sikre koordinert innsats fra aktørene i arbeidet med grønn omstilling. Samarbeidsmodellen vil trekke veksler på eksisterende initiativ og arbeid, f.eks. andre grønne samarbeidsarenaer, samtidig som satsingen representerer noe nytt i virkemiddelapparatet. Virkemiddelapparatet foreslår å teste ut og utvikle den nye samhandlingsmodellen i en pilotsatsing for havvind, siden dette er pekt ut som en næring med store muligheter i reformene Hele Norge eksporterer og Grønt industriløft.

4. Møteplasser for toppledelsene hos virkemiddelaktørene og departementene

For å diskutere ulike initiativ og henvendelser. Dette vil bidra til forbedret samhandling med koordinert kommunikasjon og innsats, som igjen vil gi en mer effektiv utvikling av virkemiddelapparatet. En møteplass for administrerende direktører i Innovasjon Norge, Eksfin, Siva, Forskningsrådet og Doga vil i tillegg bidra til økt strategisk samhandling og bedre styring på tvers av aktørene.

5. En intensjonserklæring at virkemiddelaktørene så langt som praktisk mulig og kostnadsmessig forsvarlig skal samlokaliseres, regionalt og internasjonalt.

Dette vil styrke samarbeidet i det daglige arbeidet i møte med bedriftene, hvor aktørene vil utvikle synergier, lære av hverandre, og bli bedre kjent.

6. Virkemiddelaktørene skal samkjøre sine markedsaktiviteter for å synliggjøre et samlet norsk virkemiddelapparat

7. Designtenkning styrkes for å utvide virkemiddelapparatets verktøykasse.

Styrking av designtenkning anbefales å gjøres gjennom kompetansehevende aktiviteter hos virkemiddelaktørene, sikre læring og kunnskapsdeling fra En vei inn, samt gjennom utvikling og test av ny samarbeidsmodell i. Det foreslås en innledende fase med frist 1. april.

8. Siva skal legge til rette for grønn industrivekst

Siva er gitt et nytt mandat for å tilrettelegge for raskere utbygging av industritomter. Selskapet skal koordinere relevante aktører og egenkapitalen i eiendomsdelen av selskapet er foreslått styrket i 2023 for å gi økt løfteevne for industribygg- og tomter i Norge.

9. Det innføres et hovedprinsipp om at prosjekter som mottar støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Prinsippet favner både prosjekter med nøytral effekt og prosjekter med positiv effekt på grønn omstilling, og er f.eks. ikke til hinder for å støtte gode prosjekter i petroleumsnæringen. Virkemiddelapparatet skal mobilisere gode prosjekter som bidrar til grønn omstilling eller svarer til andre viktige formål, bl.a. innenfor områdene som er pekt ut i regjeringens veikart for et grønt industriløft.

10. Styrket koordinert arbeid innenfor sirkulærøkonomi

Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet skal i 2023 styrke innsatsen og koordinere det tverrgående arbeidet innenfor sirkulærøkonomi med utgangspunkt i virkemiddelaktørenes samarbeidsavtale om grønn vekst.

Fra drøfting til handling

Næringsministeren utfordret derfor lederne i Innovasjon Norge, Eksfin, Siva, Forskningsrådet og Doga. Sammen har de jobbet frem en pakke med forslag til tiltak for å forenkle, sikre et mer helhetlig virkemiddelapparat og bidra til å hjelpe næringslivet på veien til lavutslippssamfunnet.

– Forslagene vi presenterer er et viktig steg i riktig retning. Det næringsrettede virkemiddelapparatet har vært grundig evaluert og gjennomgått i flere år. Nå er tiden å gå fra drøfting til handling, sier næringsministeren, sier han.

Næringslivet skal oppleve én vei inn

Det næringsrettede virkemiddelapparatet tilbyr en rekke ordninger og programmer som lån, tilskudd, garantier og ulike kompetansetiltak, for å hjelpe næringslivet med FoU, etablering, vekst, skalering og eksport. Målet er å støtte næringsutvikling som øker den samlede verdiskapingen i Norge innenfor bærekraftige rammer.

Et bredt kunnskapsgrunnlag viser at disse ordningene gir god effekt, og kundene er stort sett fornøyde med den kompetansen og hjelpen de får fra alle de ansatte som jobber hos de enkelte aktørene. Samtidig trekker flere brukere frem at det er mange virkemidler, ordninger og innganger inn til virkemiddelapparater. Det samlede tilbudet oppleves som lite oversiktlig.

– Regjeringens ambisjon er at det skal bli lettere og raskere å finne frem. Et viktig prinsipp er at det skal være én vei inn til det næringsrettede virkemiddelapparatet, sier Vestre.

Innovasjon Norge skal derfor sammen med Eksfin, Siva og Forskningsrådet videreutvikle den felles digitale løsningen, kalt Én vei inn, for å fortsette å bedre brukervennligheten i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Et helhetlig og koordinert virkemiddelapparat

Regjeringen ønsker også å legge til rette for en mer helhetlig brukerreise på tvers av virkemiddelaktørene. Bedriftene må få bedre og mer tilpasset bistand for eksempel gjennom mer koordinering og samarbeid på tvers av virkemiddelaktørene.

– Vi må i større grad utnytte helheten i de fagmiljøene og ekspertisen som finnes i virkemiddelapparatet i hele landet, slik at vi best mulig kan hjelpe næringslivet på veien til lavutslippssamfunnet, sier Vestre.

Virkemiddelaktørene har derfor foreslått en rekke tiltak for å sikre et mer helhetlig tilbud. Sammen skal de utnytte den kompetansen som finnes på en bedre måte.

Hjelp på veien til lavutslippssamfunnet

Regjeringen foreslår at det innføres et hovedprinsipp om at prosjekter som mottar støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050.

Prinsippet favner både prosjekter med nøytral effekt og prosjekter med positiv effekt på grønn omstilling, og er for eksempel ikke til hinder for å støtte gode prosjekter i petroleumsnæringen. Virkemiddelapparatet skal mobilisere gode prosjekter som bidrar til grønn omstilling eller svarer til andre viktige formål, blant annet innenfor områdene som er pekt ut i regjeringens veikart for et grønt industriløft.

– For at Norge skal lykkes på veien til lavutslippssamfunnet trenger vi et virkemiddelapparat som løfter frem de gode prosjektene, og som bistår næringslivet med å finne gode løsninger. Sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren vil be virkemiddelaktørene i 2023 utvikle og teste en samarbeidsform på tvers av aktørene med mål om en koordinert innsats i arbeidet med grønn omstilling.

– Jeg legger altså ikke opp til at det blir noen større sammenslåinger eller nedleggelser nå. Aktørene vil bestå, selv om det kan bli justeringer mellom dem. Vi skal hele tiden vurdere hvordan virkemiddelapparatet kan utvikle seg og bli best mulig. Sånn er det for næringslivet, og sånn må det også være for oss, sier Vestre.

Innspillene som virkemiddelaktørene gir skal vurderes nærmere av departementet.  Næringsministeren vil rett etter jul innhente innspill fra partene i arbeidslivet og andre interessenter.