Fiskeri- og havministeren inviterer til lansering av regjeringens næringsplan for havområdene

Onsdag 26. juni inviterer fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss til lansering av regjeringens næringsplan for norske havområder.

Nett-tv Fiskeri- og havministeren inviterer til lansering av regjeringens næringsplan for havområdene

Se sendingen her

Se sendingen her

- Regjeringen har store ambisjoner for havnæringene. Vi ønsker å bidra til at både eksisterende og nye havnæringer utvikles innenfor bærekraftige rammer, samtidig som vi tar vare på livet i havet. Havet genererer store verdier som kommer hele samfunnet til gode, og det er derfor avgjørende å forvalte denne ressursen på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Økt aktivitet i norske havområder kan føre til økt press på de delene av havområdene som kan være egnet for flere formål, og dette må ivaretas på en god måte.

- Næringsplanen er et viktig supplement til de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene. Forvaltningsplanene sørger for at vi bruker havet på en bærekraftig måte samtidig som vi tar vare på havmiljøet. Næringsplanen skal særlig bidra til god sameksistens mellom de forskjellige næringsaktørene som bruker havområdene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

- Det er i havet vi finner mange av løsningene for energiomleggingen. Havvind, karbonfangst og -lagring, hydrogen og havbunnsmineraler og ikke minst olje- og gassressurser som gjør at vi kan være en stabil og forutsigbar energileverandør til Europa. På havet er vi alle i samme båt, så vi må se den store helheten for å sikre sameksistens med de andre havnæringene. Denne næringsplanen vil være et godt bidrag for å få til dette, sier energiminister Terje Aasland.

Under lanseringen vil fiskeri- og havministeren presentere næringsplanen for norske havområder og regjeringens ti prinsipper for arealbruk til havs. Det vil også være en panelsamtale med deltagere som vil dele sine perspektiv på hvordan vi kan sikre en god forvaltning og bruk av havområdene våre framover.

Program:

12.00 Dørene åpnes

12.30-12.40 Fiskeri- og havministeren ønsker velkommen og presenterer næringsplanen

12.40-13.15 Panelsamtale med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og andre relevante aktører

13.15-13.30 Mulighet for intervju

 

Praktisk informasjon:

Tid: onsdag 26. juni 2024 kl. 12.00-13.30

Sted: Det norske Veritas (DNV) sine lokaler på Høvik, Veritasveien 14.

Påmelding: Presse som ønsker å delta ber vi melde seg på ved å sende e-post til media@nfd.dep.no. Presiser om du også ønsker intervju med fiskeri- og havministeren.

Pressevakt i Nærings- og fiskeridepartementet når en på telefon: 902 51 303 (ikke sms)