Følger opp avtalen om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense

Regjeringen sender i dag på høring forslag om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser. Forslagene innebærer at personer med særaldersgrense som er født fra og med 1963 får et særalderspåslag som øker deres livsvarige pensjonsnivå.

– Alle skal ha trygghet for pensjonen sin i Norge. Forslagene i høringsnotatet tar hensyn til at nordmenn lever lenger og derfor må jobbe lenger, men samtidig at grupper med særaldersgrenser går av tidlig. Forslagene sikrer pensjonsnivået til store grupper av offentlig ansatte, sier Tonje Brenna.

Lovforslagene som sendes på høring følger opp avtalen som ble inngått 25. august 2023 om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense. De nye ordningene skal gjelde årskullene født i 1963 eller senere.

Bakgrunnen for endringene er den nye offentlige tjenestepensjonen som gjelder alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Reglene som nå sendes på høring er nødvendige supplerende regler for grupper som har særaldersgrenser.

– Jeg er glad for at avtalen fra august 2023 nå er konkretisert i et lovforslag, slik at det som ble avtalt, snart vil bli en del av loven. Dette betyr at pensjoner kan utbetales i tråd med de nye reglene, sier Brenna.

Hovedpunkter i forslaget:

 • Særaldersgrensene skal øke i takt med økningen i alderen for ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden
 • Det innføres et særalderspåslag, som er et livsvarig tillegg til ordinær pensjon.
  • Særalderspåslaget utgjør 5,8 pst. for de med aldersgrense 65 år
  • Særalderspåslaget utgjør 6,5 pst. for de med aldersgrense 63 år
  • Særalderspåslaget utgjør 7,7 pst. for de med aldersgrense 60 år
 • Gjeldende tidligpensjonsordning videreføres for de eldste årskullene
 • Det innføres en ny tidlipensjonsordning for de med aldersgrense 60 og 63 år
 • 85-årsregelen, som gir mulighet for uttak av pensjon tre år før aldersgrensen, fases ut