Høring - Forslag om nye pensjonsregler for ansatte i stillinger med særaldersgrenser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser, som er født i 1963 eller senere, i tråd med den inngåtte avtalen med arbeidslivets parter i offentlig sektor datert 25. august 2023.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.11.2024

Vår ref.: 24/2470

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser, som er født i 1963 eller senere, i tråd med den inngåtte avtalen med arbeidslivets parter i offentlig sektor datert 25. august 2023.

I høringsnotatet foreslår departementet en ny tidligpensjonsordning for personer som i dag har en særaldersgrense på 63 år født fra og med 1967 og personer som i dag har en særaldersgrense på 60 år født fra og med 1970. Gjeldende tidligpensjonsordning videre­føres for eldre årskull med særaldersgrense 60 og 63 år, samt for personer med særalders­grense 65 år født i 1963 og 1964. For personer som tilfredsstiller kvalifikasjons-kravene, utgjør ny tidligpensjon 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i stillingen med særaldersgrense for de som har minst 30 års samlet opptjening i full stilling med særaldersgrense. Videre foreslås det at tidligpensjonen avkortes dersom pensjonsgivende inntekt etter uttak overstiger et fribeløp på 1 G.

Personer med særaldersgrense kan i dag ta ut pensjon inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år (85-årsregelen). Det er avtalt med partene at 85-årsregelen skal fases ut, og departementet foreslår i tråd med dette en gradvis utfasing av 85-årsregelen i dette høringsnotatet.

Videre legger departementet fram forslag om en ny pensjonsytelse til personer med særaldersgrenser, kalt særalderspåslag. Departementet foreslår at særalderspåslaget beregnes som en prosentandel av pensjonsgrunnlaget i stillingen med særaldersgrense for de som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Det foreslås at satsen skal utgjøre 5,8 prosent for de med særaldersgrense 65 år, 6,5 prosent for de med særaldersgrense 63 år og 7,7 prosent for de med særaldersgrense 60 år. I utmålingen av ytelsen tas det hensyn til både tjenestetid og gjennomsnittlig stillingsprosent i stilling med særaldersgrense.

Avtalen fra 25. august omtaler ikke uføre, men endringene som følger av avtalen krever likevel tilpasninger i regelverket i offentlig tjenestepensjon for uføre fra stillinger med særaldersgrense. Departementet foreslår at uføre med særaldersgrense skal overføres fra uførepensjon til alderspensjon ved samme alder som de med ordinær aldersgrense, slik at uføre likebehandles uavhengig av aldersgrense.

Frist for å sende inn høringssvar er: 1. november 2024 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Silje Aslaksen
avdelingsdirektør

Departementene
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Den Norske Aktuarforening
Farmasiforbundet
Fellesordningen for AFP
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Gabler AS
Garantikassen for fiskere
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedredningssentralen
Kommunal Landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
KS – Kommunesektorens organisasjon
Kriminalomsorgsdirektoratet
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO Kommune
LO Stat
Maritim pensjonskasse
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for Uføres rettigheter
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjon for alle
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonsordning for apotekvirksomhet
Pensjonsordning for sykepleiere
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samfunnsbedriftene
Senior Norge
Senter for et aldersvennlig Norge
Senter for seniorpolitikk
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Storebrand
Sysselmesteren på Svalbard
Trygderetten
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)