Nyheter

Forslag til europeiske standarder for bærekraftsrapportering

En rådgivende ekspertgruppe har levert forslag til europeiske standarder for bærekraftsrapportering til EU-kommisjonen. Finansdepartementet inviterer norske interessenter til å komme med synspunkter på forslagene.

Den rådgivende ekspertgruppen «European Financial Reporting Advisory Group» (EFRAG) sendte 23. november utkast til et første sett med nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering til EU-kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere forslagene i samråd med relevante EU-myndigheter og nasjonale myndigheter, og etter planen fastsette delegerte rettsakter om standardene i juni 2023. Standardene skal utfylle nye direktivregler.

Utkast til standarder er tilgjengelig på EFRAGs nettsider.  

Gi innspill til Finansdepartementet

Hvis det er elementer i forslagene fra EFRAG som norske interessenter mener Finansdepartementet bør være særlig oppmerksom på, kan innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no innen 9. januar 2023.

Bakgrunn

EU-kommisjonen la i april 2021 frem et forslag til et nytt direktiv om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Formålet med regelverksendringene er å forbedre bærekraftsrapporteringen fra foretak, og med det legge til rette for omstilling i tråd med Europas grønne giv. Rapporteringskravene fases inn over tid for ulike grupper selskaper. EU-kommisjonen skal fastsette rapporteringsstandarder i delegerte rettsaker.

Direktivet vurderes som EØS-relevant. Finansdepartementet ba 11. oktober 2021 Verdipapirlovutvalget om å utrede norsk gjennomføring av CSRD, se kapittel 5.4.2.i Finansmarkedsmeldingen 2022.