Økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fremmet i statsråd fredag lovendringene som må til for å gjennomføre forslaget om å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet.

– Jeg er glad for at vi nå får gjennomført et tiltak som betyr mye for mange pensjonister. Forskjellen i grunnpensjon mellom gifte/samboende og enslige pensjonister har fremstått som urimelig stor, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringen foreslår lovendringen som følge av forslaget om å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet. I dag får gifte og samboende pensjonister 85 prosent av grunnbeløpet, mens enslige får 100 prosent. Økningen foreslås gjennomført med virkning fra 1. september 2016, og vil komme ca. 650 000 pensjonister til gode. Den enkelte pensjonist får en økning i pensjonen på om lag 4 000 kroner per år. For ektepar eller samboerpar betyr det en samlet økning i pensjon på om lag 8 000 kroner per år. 

Regjeringen legger samtidig fram forslag til andre nødvendige endringer som følge av forslag fremmet i Prop. 1 S (2015−2016) Statsbudsjettet. 

I ordningen med supplerende stønad til personer med kort botid i Norge foreslås det flere innstramminger, både som følge av forslag fremmet i statsbudsjettet for 2016 og som en oppfølging av stortingsmelding nr. 9 (2014–2015) – Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg. Endringene innebærer blant annet at eldre personer som er kommet til Norge ved familiegjenforening unntas fra ordningen, og at mottakere av supplerende stønad som deler boutgiftene med andre voksne i bofellesskap, likestilles med ektefeller, registrerte partnere og andre som lever i ekteskapslignende forhold med personer over 67 år.

Les Prop. 11 L (2015-2016) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)