Prop. 11 L (2015–2016)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)

Proposisjonen omhandler forslag om økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister, endringer i reglene om barnetillegg til uføre, endringer i dagpengeregelverket og endringer i reglene om supplerende stønad. Det foreslås også en mindre justering i beregningsreglene for uførepensjon fra de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene. Proposisjonen omhandler også forslag om enkelte oppdateringer av henvisninger og andre opprettinger i folketrygdloven, de offentlige tjenestepensjonslovene, samordningsloven, arbeidsmiljøloven, og allmenngjøringsloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget