Prop. 11 L (2015–2016)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26 juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Videre foreslås det mindre endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven), lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Noen av lovforslagene er nødvendige endringer som følge av forslag i Prop. 1 S (2015−2016) for Arbeids- og sosialdepartementet, se del 1 i proposisjonen her.

Dette gjelder:

  • Forslag om å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85 prosent av grunnbeløpet til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Økningen skal også omfatte personer som har fått omregnet sin uførepensjon til uføretrygd med redusert grunnpensjon, se punkt 2.

  • Forslag til endringer i folketrygdloven §§ 12-15 og 12-16. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak om å innføre et øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg, se punkt 3.

  • Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 4 om dagpenger under arbeidsløshet. Det foreslås å øke varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger under arbeidsløshet ved selvforskyldt ledighet, og det fremmes forslag om at langtidsledige skal kunne ta ferie med dagpenger, se punkt 4.

  • Forslag til endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, se punkt 5.

Øvrige lovforslag i proposisjonen omtales i del 2 Andre lovforslag:

  • Opprettinger og lovtekniske endringer i folketrygdloven, i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern og lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v., se punkt 6.

  • Enkelte endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene, herunder beregning av uførepensjon fra fylte 65 år når det også utbetales avtalefestet pensjon, og det ikke foreligger rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det foreslås også noen opprettinger og lovtekniske endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og i samordningsloven, se punkt 7.

  • I punkt 8 foreslås det tekniske justeringer i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, basert på behandlingen i Stortinget av Meld. St. 9 (2014−2015) Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg.

Til dokumentets forside