Høring av forslag om endring av skattemessig bosted for utsendt utenrikstjenesteansatt og arbeidstaker som tjenestegjør for NATO i utlandet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at de utsendte mv. skal anses skattemessig bosatt med alminnelig skatteplikt til Norge under tjenestegjøringen i utlandet. Fritak fra skatt til kommune og fylkeskommune på lønnen foreslås videreført. Alminnelig skatteplikt til Norge sikrer en mer fullstendig skattlegging av inntekt og formue for denne gruppen. Samtidig blir skattereglene enklere og mer forutsigbare ved slike stillinger.

I dag har skatteloven en særregel som gjør at utsendte utenrikstjenesteansatte og arbeidstakere utsendt til nærmere bestemte NATO-stillinger i utlandet regnes som skattemessig bosatt i utlandet i perioden de er ute. Særregelen ble innført for å skjerme lønnen fra kommuneskatt under slik tjenestegjøring. Særregelen har imidlertid utilsiktede konsekvenser for beskatning av øvrige inntekter og formue, særlig i kombinasjon med traktatfestede bestemmelser om privilegier og immunitet. I tillegg kan særregelen føre til at de utsendte mv. ikke er omfattet av skatteavtaler som skal hindre dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning.

I høringsnotatet foreslås det å endre den særlige bostedsregelen slik at de utsendte i utenrikstjenesten og NATO skal anses skattemessig bosatt med alminnelig skatteplikt til Norge under tjenestegjøringen. Samtidig foreslås det å videreføre fritaket fra skatt til kommune og fylkeskommune på lønnen fra den norske stat, i tråd med det opprinnelige formålet. Det vil si at lønnen ilegges statsskatt, herunder fellesskatt, trinnskatt og trygdeavgift.

Det er foreslått at endringene gis virkning fra og med inntektsåret 2025.

Fristen for å sende inn høringssvar er 22. august 2024.