Høring: Gir skadelidte i trafikkulykker bedre vern ved konkurs

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et høringsnotat om endringer i bilansvarslova. Her foreslås det regler som gir et bedre vern ved konkurs i forsikringsselskap.

Alle som eier et kjøretøy er pliktige til å tegne ansvarsforsikring etter bilansvarsloven, slik at skadelidte i trafikkulykker kan få erstatning fra forsikringsselskapet der den skadevoldende motorvognen er forsikret. Forslaget som nå blir sendt på høring styrker skadelidte i tilfeller der forsikringsselskapet har gått konkurs.   

Bakgrunnen for forslaget er gjennomføring av et nytt motorvognforsikringsdirektiv i norsk rett. EU-direktivet krever et insolvensorgan i hvert land som skal utbetale erstatning dersom forsikringsselskapet har gått konkurs. I et eget høringsnotat foreslår man at Trafikkforsikringsforeningen får oppgaven for dette i Norge.

Forslaget i høringsnotatet innebærer at skadelidte som er bosatt i Norge vil kunne kreve erstatning fra det norske insolvensorganet uavhengig av om skaden har skjedd i Norge eller i et annet EØS-land.

Vi har i dag en garantiordning for skadeforsikring i finansforetaksloven, som i mange tilfeller vil gi skadelidte dekning ved konkurs i forsikringsselskap. Etter forslaget vil imidlertid skadelidte i trafikkulykker få et videre og mer heldekkende vern enn etter reglene som gjelder i dag.