Høring – forslag til endringer i bilansvarslova i forbindelse med gjennomføring av direktiv (EU) 2021/2118 i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i bilansvarslova i forbindelse med gjennomføring av direktiv (EU) 2021/2118 om endringer i motorvognforsikringsdirektivet 2009/103/EF i norsk rett.

Status: På høring

Høringsfrist: 12.06.2023

Vår ref.: 23/1364

Høring – forslag til endringer i bilansvarslova i forbindelse med gjennomføring av direktiv (EU) 2021/2118 i norsk rett      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i bilansvarslova i forbindelse med gjennomføring av direktiv (EU) 2021/2118 om endringer i motorvognforsikringsdirektivet 2009/103/EF i norsk rett.

Direktivet som foreslås gjennomført, følger vedlagt i dansk språkversjon. Andre språkversjoner er tilgjengelige her: EUR-Lex - 32021L2118 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 12. juni 2023. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Stian Fagernæs
lovrådgiver

Departementene

Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Landbruksdirektoratet
Norsk Pasientskadeerstatning
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudet
Statens vegvesen/Vegdirektoratet

Advokatforeningen
Allskog
Alpinanleggenes Landsforening
AT Skog
Autobransjens Leverandørforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Den norske Dommerforening
Finans Norge
Finansklagenemnda
Finnmarkseiendommen
Forbrukerrådet
Glommen-Mjøsen Skog SA
Hovedorganisasjonen Virke
Kongelig Norsk Automobilklub
KS Kommunesektorens Organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
MA – Rusfri trafikk
Maskinentreprenørenes Forbund
NHO Logistikk og Transport
NHO Transport
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Bondelag
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Parkeringsforening (NORPARK)
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk Gartnerforbund
Norsk Industri
Norsk Motorcykkel Union (NMCU)
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for veitrafikken
Personskadeforbundet LTN
Sporveien
Statskog SF
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske
    høgskole (SINTEF)
Syklistenes Landsforening
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum
Trafikksikkerhetsforeningen TSF
Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Viken Skog
Yrkesorganisasjonenes Landsforbund (YS)
Yrkestrafikkforbundet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet