Høring om nye forskrifter om fritt rettsråd ved utvisning av forelder med barn i Norge

Stortinget vedtok 4. desember 2023 at det skal utarbeides forslag til regler om fritt rettsråd for utlendinger som vurderes utvist på grunn av ilagt straff, og som har barn i Norge. Etter dagens regler er det bare ved utvisning for brudd på utlendingsloven, at det gis rett til fritt rettsråd.

Regjeringen la 14. juni i år fram en lovproposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til nødvendige lovendringer for å kunne regulere dette i forskrift, se Prop. 112 L (2023-2024). Et forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser er i dag sendt på alminnelig høring med høringsfrist 27. september 2024.