Høring om endringer i utlendingsforskriften - Fritt rettsråd ved utvisning på grunn av ilagt straff eller særreaksjon, når utlendingen har barn i Norge

Høringen gjelder utvidelse av retten til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om utvisning av en forelder med mindreårig barn i Norge.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.09.2024

Vår ref.: 24/3751

Høring om endringer i utlendingsforskriften - Fritt rettsråd ved utvisning på grunn av ilagt straff eller særreaksjon, når utlendingen har barn i Norge  

Høringen gjelder utvidelse av retten til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om utvisning av en forelder med mindreårig barn i Norge.

I tilfeller hvor utvisningsgrunnlaget er ilagt straff eller særreaksjon, gjelder det i dag ingen rett til fritt rettsråd uten behovsprøving. Departementet foreslår nå en endring i utlendingsforskriften som vil innebære at det også i slike tilfeller skal gis rett til fritt rettsråd uten behovsprøving dersom utlendingen har barn i Norge med norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EØS-regelverket.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 4. desember 2023 nr. 70.

Frist for å sende inn høringssvar er 27. september 2024.

Vi ber om at adressatene vurderer å forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte, underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Kenneth A. Baklund
fung. avdelingsdirektør

Ann-Kristin Wilvang
seniorrådgiver

Alle departementene

 
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statens sivilrettsforvaltning

Språkrådet

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)


Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet


Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Caritas Norge

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vergeforeningen Følgesvennen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)